Overzicht regelgeving

Deze pagina geeft een overzicht van de nieuwe en gewijzigde regelgeving in het kader van SWUNG1 - de introductie van geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen.

Titel 11.1 van de Wet milieubeheer

Titel 11.1 bevat de begripsomschrijvingen die voor hoofdstuk 11 van belang zijn, de normering voor geluidsgevoelige objecten en een bepaling inzake de akoestische kwaliteit van wegen en spoorwegen.

Titel 11.3 van de Wet milieubeheer

Titel 11.3 van de Wet milieubeheer bevat een het systeem van geluidproductieplafonds

Titel 11.3 kent de volgende afdelingen, deels verder ingedeeld in paragrafen:

 • Afdeling 11.3.1 Algemeen
 • Afdeling 11.3.2 Naleving en registratie van geluidproductieplafonds
 • Afdeling 11.3.3 Vaststelling of wijziging van geluidproductieplafonds
 • Afdeling 11.3.4 Geluidproductieplafonds voor op «datum van inwerkingtreding van deze wet» bestaande of geprojecteerde wegen of spoorwegen
 • Afdeling 11.3.5 Overschrijding van de maximale waarde
 • Afdeling 11.3.6 Overige bepalingen.

Voor een volledig overzicht zie Hoofdstructuur Hoofdstuk 11 Wm.

Besluit geluid milieubeheer

In het Besluit geluid milieubeheer worden nadere regels gesteld ten aanzien van de volgende onderwerpen met betrekking tot geluidproductieplafonds:

 • aanwijzing van geluidsgevoelige objecten en geluidsgevoelige ruimten
 • akoestische kwaliteit
 • omgevingslawaai
 • financiële doelmatigheid
 • te overleggen gegevens
 • medewerking aan gevelmaatregelen
 • bijzondere bepalingen voor de invoering van de geluidproductieplafonds.

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Hoofdstuk 5 van het Reken- en meet voorschrift geluid 2012 is van toepassing op de bepaling van de geluidproductie van, de equivalente geluidsniveaus en de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart, ten behoeve van de vaststelling, wijziging en naleving van geluidproductieplafonds en het opstellen van saneringsplannen.

Regeling geluidplafondkaart milieubeheer

De plafondsystematiek is alleen van toepassing op wegen en spoorwegen die zijn aangegeven op de in de bijlage bij de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer opgenomen geluidplafondkaart. Door (delen van) wegen en spoorwegen op de geluidplafondkaart te plaatsen, worden deze onder de plafondsystematiek gebracht. Een weg of spoorweg die niet op deze geluidplafondkaart is opgenomen, valt derhalve onder het systeem van de Wet geluidhinder.