Spelregels rondom particuliere verwijdering

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum Infomil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Spelregels particuliere verwijdering.

In bepaalde gevallen mogen particulieren kleine oppervlakten asbest zelf verwijderen. Op basis van het Bouwbesluit gelden hier strikte voorwaarden voor. Een toelichting staat hieronder.

Asbestregelgeving

De asbestregelgeving is streng en moet het milieu beschermen. De regelgeving beschermt ook werknemers die dagelijks risicovolle werkzaamheden met asbest uitvoeren.

Het verwijderen van asbest gebeurt bijna altijd door gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Dit moet volgens de wet. Een niet gecertificeerd bedrijf mag dit werk dus niet uitvoeren. Een gecertificeerd bedrijf zal altijd een asbestinventarisatie laten opstellen. Uit deze inventarisatie blijkt onder meer:

  • het soort asbest
  • de plaatsen waar het zit
  • welke methode van verwijderen het beste is

Melden bij instanties

De eigenaar van het asbest (of voor hem het saneringsbedrijf) moet de asbestsanering van te voren melden bij de gemeente. Daarnaast moet een asbestverwijderingsbedrijf de sanering ook melden bij de ISZW en zijn certificerende instelling.

De hoofdregel is dus dat alleen een gecertificeerd bedrijf asbest mag verwijderen. Bepaalde strikt omschreven toepassingen mag een particulier zelf verwijderen. Deze staan opgesomd in artikel 4 van het Asbestverwijderingsbesluit. Ook dan moet u altijd minimaal 5 dagen van te voren melding doen bij de gemeente.

Voorwaarden

Bij de verwijdering van asbest door een particulier gelden de voorwaarden hieronder. De voorwaarden zijn hier toegespitst op plaatmateriaal omdat dit het vaakst voorkomt. Wanneer een particulier niet aan al deze voorwaarden voldoet, moet hij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf

Dit betekent dat er sprake moet zijn van een particulier die het asbest verwijdert. De particulier mag dus geen hulp aan een aannemer of andere professional vragen. De particulier moet het zelf doen. Een agrariër is trouwens geen particulier voor zijn bedrijfsgebouwen. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag asbest van bedrijfsgebouwen verwijderen.

In zijn geheel verwijderen

U mag een asbestplaat alleen in zijn geheel  verwijderen. Het is niet de bedoeling dat u van een groot dak eerst 35 m2 zelf verwijderd en de rest door een gecertificeerd bedrijf laat doen. U mag asbestplaten niet breken of zagen omdat dit vezelemissie veroorzaakt. Deze vezelemissie veroorzaakt dan weer blootstelling aan asbest. Zaag of breek de asbestplaten dus niet, ook niet omdat ze dan makkelijker te verpakken zijn.

Geschroefde platen

De asbestplaten moeten met schroeven vastzitten aan de draagconstructie. Soms zijn asbestplaten bevestigd met spijkers, nieten of zelfs gelijmd. In die gevallen mag u de platen niet zelf verwijderen. Het risico op het vrijkomen van vezels is bij deze bevestigingsmethoden te groot..

Waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn

Bij verweerde of kapotte asbestplaten zijn de asbestvezels niet meer hechtgebonden. Het risico op emissie van vezels bij het verwijderen is dan te groot. Een particulier mag platen waarin de vezels niet meer hechtgebonden zijn niet verwijderen. In deze gevallen mag alleen een gecertificeerd bedrijf de asbestplaten verwijderen. Een asbestinventarisatiebureau kan bepalen of vezels hechtgebonden zijn.

Niet zijnde dakleien

Een particulier mag dakleien niet zelf verwijderen. Omdat dakleien aan de bovenkant vaak zijn vastgespijkerd is de kans op breuk te groot.

Uit een woning of uit een bijgebouw dat staat op het erf van die woning

Er moet sprake zijn van een particuliere woonfunctie. Ook bij een nevenfunctie, zoals een tuinhuisje, mag een particulier zelf asbest verwijderen.

Niet in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf gebruikt wordt of bedoeld is voor dat gebruik

Is een bijgebouw in gebruik voor bedrijfsmatige activiteiten zoals een schoonheidssalon of een administratiekantoor? Dan is er geen sprake meer van een woonfunctie. In dat geval mag de verwijdering niet particulier plaatsvinden.

De oppervlakte van de te verwijderen platen maximaal 35 m2 per kadastraal perceel bedraagt

Een particulier mag maximaal 35m2 per kadastraal perceel verwijderden. Wilt u meer verwijderen dan moet een gecertificeerd bedrijf dit doen.

Voor het zelf veilig verwijderen van asbest bestaat geen blauwdruk. Denk aan uw eigen veiligheid! Niet alleen voor het asbestgevaar. Maar ook omdat u wellicht op hoogte werkt of misschien op een oud dak dat kan instorten. U moet zelf bepalen of u in staat bent het werk uit te voeren. Milieucentraal heeft hier een voorlichtingsfilmpje over gemaakt.


Relevante passage asbestverwijderingsbesluit

Artikel 3 is verder niet van toepassing op het anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf in zijn geheel:

a. verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedraagt;