Informatiebronnen voor BBT

Niet-wettelijke aangewezen documenten en informatiebronnen kunnen nuttig zijn bij het bepalen van BBT. De informatie in de hier genoemde bronnen geven dus niet aan wat BBT is.

Hieronder volgt een niet-uitputtend overzicht van informatiedocumenten voor het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) in bijvoorbeeld omgevingsvergunningen en maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit. De overzichten gaan niet specifiek in op inrichtingen met IPPC-installaties. Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.

De 1e tabel geeft integrale documenten met technieken en maatregelen, de tweede geeft deze per milieuthema. Op een andere pagina staat een tabel met niet wettelijke documenten die beschrijven hoe BBT toe te passen.

De wettelijk aangewezen BBT-documenten (Beste Beschikbare Technieken) staan in de bijlage bij de Mor. Er zijn ook andere directe en indirecte wettelijke BBT-documenten.

Integrale documenten met technieken en maatregelen

Overzicht niet wettelijke BBT-documenten onafhankelijk van milieuthema
Document Soort document
Emis VITO Publicaties en database per bedrijfstak met beschrijving van technieken

VITO is de 'Vlaamse InfoMil' en geeft hier:

  • BBT studies over tientallen bedrijfstakken (sectoren) en processen
  • Tools waaronder een BBT-databank en een ingang (iBBT) met technieken uit deze studies, de BBT-conclusies en BREFs
Activiteitenbesluit hoofdstuk 4 en -regeling hoofdstuk 4 Wettelijke BBT niet geldend voor verguningplichtige inrichtingen De voorschriften kunnen worden opgenomen in de omgevingsvergunning.
BBT-conclusies Europees vastgestelde documenten voor IPPC-installaties Bruikbaar, maar niet verplicht, om toe te passen voor niet IPPC-installaties, let wel op de schaalgrootte.
BREFs Achtergronden bij BBT-conclusies en beschrijvingen van technieken in opkomst Geven beschrijvingen van processen en technieken als achtergrond bij de BBT-conclusies, let ook hier op schaalgrootte.

REFs

REFs zijn Europese documenten die geen BREF zijn

Referentie voor een 'horizontaal' onderwerp

Milieumaatregelen afvalwater Metalektro Database met technieken Afkomstig uit Werkboek milieumaatregelen Metalektro (zie toelichting) en BREFs
Werkboek Rubber en kunststofverwerkende industrie Beschrijvingen van processen en technieken en milieu maatregelen

Zie toelichting

Werkboek Metalektro industrie - module lassen Beschrijvingen van processen en technieken en milieu maatregelen Zie toelichting

Documenten met technieken en maatregelen per milieuthema

Overzicht niet wettelijke BBT-documenten per milieuthema
Thema Document Soort document Toelichting
Energie Kennisbank Energiebesparing en Winst Database met maatregelen Een deel van deze maatregelen is wettelijk voor type B inrichtingen
Geluid Technische voorzieningen of gedragsregels Voorbeelden uit toelichting Activiteitenbesluit Kunnen worden voorgeschreven bij maatwerk
Lucht Emissie beperkende technieken Overzicht van technieken Onderdeel van Handleiding Luchtemissies bij bedrijven
Stof: Op- en overslag en bewerken Factsheets met technieken en database per bedrijfstak Onderdeel van Handleiding Luchtemissies bij bedrijven
Fijnstof: Stofreducerende maatregelen Technieken en achtergrondinformatie

Informatie voor

  • industrie
  • op- en overslag en bouw
  • landbouw
  • verkeer en vervoer
Geur: Maatregelen Technieken en achtergrondinformatie

Informatie over

  • procesgeïntegreerde maatregelen
  • nageschakelde techniek
  • beperken van de geurimmissie
NeR-archief Beschrijving van maatregelen en technieken

Beschrijvingen staan vooral in hoofdstuk 3.3, 'Bijzondere Regelingen'

Verkeer en vervoer Handreiking vervoermanagement Handreiking

Toelichting op invulling zorgplicht van Wm en Activiteitenbesluit

Maatregelen Maatregelen en praktijkvoorbeelden
Water Technische voorzieningen Beschrijving van technieken Achtergrondinformatie bij wettelijk voorgeschreven voorzieningen. Onderdeel van Handboek Water.
Stof: Op- en overslag Overzicht van maatregelen Onderdeel van Handboek Water

Zie ook de tabel met niet wettelijke documenten die beschrijven hoe BBT toe te passen.

BBT-werkboeken

Voor een aantal bedrijfstakken zijn in het verleden hand- en werkboeken ontwikkeld. Deze documenten waren een hulpmiddel voor de implementatie van het doelgroepenbeleid, zoals dit tot 2010 liep. Deze werkboeken zijn sinds december 2008 geen aangewezen BBT-documenten meer. De werkboeken gingen uit van een integrale aanpak van de milieuproblematiek. Delen van de werkboeken zijn verwerkt in met name het Activiteitenbesluit en -regeling en de toelichtingen hierbij.

In het verleden waren er nog andere werkboeken , zoals het Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven. Ook dit werkboek is geen aangewezen BBT meer. Ook delen van dit werkboek, over onder andere afval, energie en vervoermanagement, zijn verwerkt in het Activiteitenbesluit. De artikelen over vervoermanagement zijn nooit in werking getreden, wel is er een handreiking beschikbaar.