Beschrijving Type B inrichting

Inrichtingen type B zijn inrichtingen die bij de oprichting of een wijziging een melding moeten doen aan het bevoegd gezag. Ze hebben geen omgevingsvergunning milieu nodig. Soms hebben ze een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Ze vallen volledig onder het Activiteitenbesluit. Los van het Activiteitenbesluit kunnen ook andere milieuregels gelden. Voorbeelden van type B inrichtingen zijn garagebedrijven, metaalbewerkende bedrijven en jachthavens.

Het gaat hierbij om de inrichtingen (geen type A) die van vergunningplicht zijn overgeheveld naar de algemene regels. Het betreft ook inrichtingen die onder voormalige '8.40-AMvB's' vielen. Per onderdeel van het Activiteitenbesluit staat of dit van toepassing is op een inrichting type B.

Een inrichting type B moet bij oprichting of verandering van de inrichting een melding Activiteitenbesluit doen. Afhankelijk van de activiteiten die een inrichting type B wil gaan uitvoeren, is daarnaast ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) noodzakelijk.

Met dit schema bepaalt u wat de inrichting nodig heeft.

Schema type B inrichting Activiteiten uit artikel 2.2a Bor Melding AB OBM Melding AB

Hotspots

Activiteiten uit artikel 2.2a Bor

Artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wijst aan in welke gevallen een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder i van de Wabo, hierna OBM) van toepassing is op activiteiten binnen inrichtingen. Meer informatie:

Melding AB

Melding AB = Melding in het kader van het Activiteitenbesluit

Volgens artikel 1.10, eerste lid moet bij oprichting of verandering van een inrichting een melding in het kader van het Activiteitenbesluit worden gedaan bij het bevoegd gezag.

OBM

OBM = Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets is een vergunning zonder voorschriften met één specifieke toetsingsgrond. Bijvoorbeeld luchtkwaliteit of doelmatig beheer van afvalstoffen. (Wabo, artikel 2.1, lid 1, onder i).


Maatwerk

Soms is het mogelijk om met 'maatwerkvoorschriften' af te wijken van de regels van het Activiteitenbesluit.