Stille gebieden

Gemeenten, provincies en het Rijk geven de grenzen van stille gebieden aan op geografische kaarten als deze zijn aangewezen. In het onderstaande vindt u meer informatie over deze gebieden en over de informatie-uitwisseling.

Definitie

Stille gebieden zijn beschreven in artikel 6 Besluit geluid milieubeheer. Stille gebieden zijn aangewezen in een:

  • provinciale verordening
  • provinciale milieubeleidsplan
  • gemeentelijke verordening

Het zijn dus gebieden die door deze aanwijzing een speciale status hebben. Alleen een gemeente binnen een agglomeratie kan stille gebieden aanwijzen in een gemeentelijke verordening.

Geografische kaarten

Op geografische kaarten van agglomeratiegemeenten zijn de grenzen van stille gebieden aangegeven. Deze gebieden zijn aangewezen door de gemeente of de provincie.

Op de kaarten van belangrijke (spoor)wegen van provincies en het Rijk zijn de grenzen van een stil gebied aangegeven als het binnen een afstand van 2,5 km tot de (spoor)weg ligt. Dit is gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook of spoorstaaf.

Deze weergave is belangrijk voor de bescherming van deze gebieden. Bij een verandering aan een belangrijke (spoor)weg is gewaarborgd dat stille gebieden in de nabijheid van die (spoor)weg wordt beschouwd.

Het is niet nodig de geluidsbelasting ter plaatse aan te geven op de geluidsbelastingkaarten.

Uitwisseling gegevens

Provincies en agglomeratiegemeenten stellen informatie over stille gebieden beschikbaar. Het gaat hierbij om de ligging van die gebieden. Gemeenten, provincies en het Rijk kunnen deze informatie rechtstreeks aan de provincies en gemeenten vragen.

Informatie over stiltegebieden zijn beschikbaar in PDOK en Atlas Leefomgeving.

Als gemeenten stille gebieden hebben vastgesteld, kunnen ze via de Helpdesk contact opnemen met InfoMil. Wij zullen dan de verspreiding verzorgen richting provincies en het Rijk.


Meer informatie over stille gebieden

In dit vraag-en-antwoord leest u meer over het begrip stille gebieden en de mogelijkheid om deze gebieden aan te wijzen.

Moet het in een stil gebied ook stil zijn?

Gemeente Amsterdam heeft in 2009 met GGD Amsterdam stille gebieden in Amsterdam geïnventariseerd. Dit onderzoek is deels in opdracht van het ministerie van VROM uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn in dit rapport terug te lezen. De onderzoeksresultaten bieden ook handvatten voor andere gemeenten en provincies.