Wat verandert er voor de geluidsbelastingkaart 2021?

De regelgeving over de geluidsbelastingkaart is op een aantal punten veranderd. Wat zijn de consequenties voor de geluidsbelastingkaart? En wat zijn dan die veranderingen?

Rekenmethode 'CNOSSOS'

De Europees gestandaardiseerde 'gemeenschappelijke rekenmethode' uit de Europese richtlijn 2015/996 van 19 mei 2015 is opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Deze methode is ontwikkeld in het project CNOSSOS-EU ('Common Noise Assesment Methods in the EU').

De rekenmethode voor de geluidsbelastingkaarten staat in bijlage VII bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Het RIVM stelt een handreiking modelleren volgens CNOSSOS_EU beschikbaar.

Aantal bewoners per huishouden

Het aantal bewoners van woningen wordt berekend met het gemiddelde huishoudensgrootte volgens de meest recente publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (artikel 6 Rmg). Begin 2021 wonen gemiddeld 2,14 mensen in een Nederlands huishouden.

De bepaling van het aantal blootgestelden is fundamenteel anders vergeleken met eerdere rondes. Zie hiervoor Handreiking modelleren volgens CNOSSOS-EU.

Ligging contouren

De contouren liggen precies op:

  • 55, 60, 65, 70 en 75 dB Lden
  • 50, 55, 60, 65 en 70 dB Lnight

Of te wel, een 55 dB-contour ligt op 55,0 dB.

Het Europees Agentschap heeft geconstateerd dat landen op een verschillende wijze hiermee omgaan en heeft hierover een advies uitgebracht.

Contourvlakken

Voor de geluidsbelastingkaart die overheden aanleveren aan de Cvgg, is besloten in Nederland verplicht contourvlakken te gebruiken.Dit omvat dus de contouren van:

  • Lden 60-64, 65-69, 70-74 en meer dan 75 dB
  • Lnight 60-64, 65-69, meer dan 70 dB

Bij gebruik van polygonen beginnen alle geluidsklassen met ,00. Bijvoorbeeld met 55 – 59 wordt 55,00 – 59,99 bedoeld.

Bekendmakingswet

De publicatie vindt plaats op officielebekendmakingen.nl. Voor gemeenten is dat een gemeenteblad en voor provincies een provinciaal blad.

van de geluidsbelastingkaart gaat volgens de .

Via de Wet elektronische publicaties is de Bekendmakingswet en (onder andere) artikel 11.9 Wm gewijzigd. Volgens deze wet worden alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen gedaan in de officiële elektronische publicatiebladen.

Centrale voorziening geluidgegevens

Gemeenten, provincies en het Rijk leveren de geluidsbelastingkaart aan de Centrale voorziening geluidgegevens (Cvgg) in de periode van 1 juli tot 1 oktober 2022. Ze verzenden de geluidsbelastingkaart dus niet naar InfoMil.
Per 9 januari 2023 is de Cvgg weer opengesteld voor overheden die de geluidsbelastingskaart nog moeten aanleveren.

GeoPackage

De datastroom die wordt aangeleverd aan de Cvgg moet voldoen aan het nieuwe datamodel dat is opgesteld door het Europees Milieuagentschap (EEA) (artikel 5 Rgm). De datastroom wordt aangeleverd in het Gis-formaat GeoPackage.

Deze wijziging volgt uit de Europese Verordening 2019/1010 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019. Het regelt de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van de milieuwetgeving. Op grond hiervan ontwikkelt de EU een verplicht digitaal informatieuitwisselingsmechanisme.

Het sjabloon met bijbehorende informatie kunt u downloaden van de website.

Gezondheidseffecten door geluid

De Europese richtlijn omgevingslawaai is gewijzigd voor het bepalen van de gezondheidseffecten via de richtlijn (EU) 2020/367 van de Commissie van 4 maart 2020. De bijlage 2 van de Regeling geluid milieubeheer (eerder met de dosiseffectrelaties) is daarop aangepast.

De gezondheidseffecten door geluid worden beschreven in het actieplan en niet in de geluidsbelastingkaart.

Deadline actieplan een jaar verplaatst

Het actieplan geluid moet uiterlijk 18 juli 2024 zijn vastgesteld. Dat is geregeld via de Verordening (EU) 2019/1010 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019. Voor de daaropvolgende ronden zal de periode van 5 jaar worden hervat.