Wat verandert er voor de geluidsbelastingkaart 2022?

De regelgeving over de geluidsbelastingkaart is op een aantal punten veranderd. Wat zijn de consequenties voor de geluidsbelastingkaart? En wat zijn dan die veranderingen?

Rekenmethode "CNOSSOS"

De Europees gestandaardiseerde “gemeenschappelijke rekenmethode” uit de Europese richtlijn 2015/996 van 19 mei 2015 is opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Deze methode is ontwikkeld in het project CNOSSOS-EU (“Common Noise Assesment Methods in the EU”).

De rekenmethode voor de geluidsbelastingkaarten staat in bijlage VII bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Gis format

Voor de rapportage aan Europa moet de kaart volgens een GIS format worden opgemaakt. Gemeenten en provincies leveren de geluidsbelastingkaart volgens dat format. Zodra het definitieve format bekend is, laten we dat via deze website weten.

Deze wijziging volgt uit de Europese Verordening 2019/1010 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019. Het regelt de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van de milieuwetgeving. Op grond hiervan ontwikkelt de EU een verplicht digitaal informatieuitwisselingsmechanisme.

Ligging contouren

De contouren liggen precies op:

  • 55, 60, 65, 70 en 75 dB Lden
  • 50, 55, 60, 65 en 70 dB Lnight

De telling van de geluidsgevoelige objecten vindt plaats tussen die contouren. Dit betreft geen wijziging van de regelgeving. Het Europees Agentschap heeft geconstateerd dat landen op een verschillende wijze hiermee omgaan en heeft hierover een advies uitgebracht.

Aantal bewoners per huishouden

Het aantal bewoners van woningen wordt berekend met het gemiddelde huishoudensgrootte volgens de meest recente publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (artikel 6 Rmg). Begin 2021 wonen gemiddeld 2,14 mensen in een Nederlands huishouden.

Centrale voorziening geluidgegevens

Gemeenten, provincies en het Rijk leveren de geluidsbelastingkaart aan de Centrale voorziening geluidgegevens (CVGG). Ze verzenden de geluidsbelastingkaart dus niet naar InfoMil.

Bekendmakingswet

De publicatie van de geluidsbelastingkaart gaat volgens de Bekendmakingswet. Deze is via de Wet elektronische publicaties gewijzigd. Volgens deze wet worden alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen gedaan in de officiële elektronische publicatiebladen. Voor gemeenten is dat gemeenteblad en voor provincies een provinciaal blad. De toegankelijkheid en de kenbaarheid van deze publicaties wordt hiermee vergroot.

Gezondheidseffecten door geluid

De Europese richtlijn omgevingslawaai is gewijzigd voor het bepalen van de gezondheidseffecten via de richtlijn (EU) 2020/367 van de Commissie van 4 maart 2020. De dosiseffectrelaties in bijlage 2 van de Regeling geluid milieubeheer zal daarop worden aangepast.

De gezondheidseffecten door geluid worden beschreven in het actieplan.

Deadline actieplan een jaar verplaatst

Het actieplan geluid moet uiterlijk 18 juli 2024 zijn vastgesteld. Dat is geregeld via de Verordening (EU) 2019/1010 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019. Voor de daaropvolgende ronden zal de periode van 5 jaar worden hervat.