De geluidsbelastingkaart opstellen

Bij het opstellen van de geluidsbelastingkaart heeft u aandacht voor de volgende onderdelen:

Voor publiek en voor 'Europa'

De geluidsbelastingkaart moet voor publiek beschikbaar worden gesteld. Deze is vormvrij, maar moet uiteraard wel voldoen aan bepaalde vereisten.

Voor de rapportage aan Europa stelt het Europees Agentschap Milieu een geopackage (een END-datamodel en -formaat) beschikbaar. Gemeenten en provincies leveren de geluidsbelastingkaart aan volgens dat format dat zowel geografische als numerieke informatie bevat. Zodra het definitieve format bekend is, kunt u dit downloaden van deze website.

Geografische informatie

Voor de rapportage aan Europa moet de kaart volgens een GIS-format worden opgemaakt.

Numerieke informatie

De geluidsbelastingkaart bevat numerieke informatie. Deze is ingedeeld in de volgende geluidsbelastingklassen (artikel 8, lid 2 Bgm):

  • 55-59, 60–64, 65–69, 70–74, en groter dan of gelijk aan 75 dB voor Lden
  • 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, en groter dan of gelijk aan 70 dB voor Lnight

Per geluidsbelastingklasse wordt aangegeven: het aantal geluidsgevoelige objecten, bewoners en (indien beschikbaar) het aantal woningen dat een extra geluidwering heeft.

Aantal geluidsgevoelige objecten

Binnen de geluidsbelastingklassen worden de geluidsgevoelige objecten geteld.

De geluidsgevoelige objecten van de geluidsbelastingklasse 55-59 dB kunnen een gevelbelasting hebben van 55 tot 59,99 dB. En de geluidsgevoelige objecten van de geluidsbelastingklasse 60-64 dB kunnen een gevelbelasting hebben van 60 tot 64,99 dB.

Aantal bewoners

De bepaling van het aantal blootgestelden is met CNOSSOS fundamenteel anders vergeleken met de eerdere rondes. Dit wordt uitgelegd in een handreiking van het RIVM. Als deze beschikbaar is, kunt u die downloaden van deze website.

Het aantal bewoners van woningen wordt berekend met de gemiddelde huishoudensgrootte volgens de meest recente publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (artikel 6, Rmg). Begin 2021 wonen gemiddeld 2,14 mensen in een Nederlands huishouden.

Woningen maken deel uit van de geluidsgevoelige objecten.

Afronding

De aantallen zijn – vooral in bebouwd gebied – niet erg nauwkeurig. Om deze reden worden deze aantallen afgerond in honderdtallen. Er wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde honderdtal. Bijvoorbeeld een waarde van 149 wordt afgerond op 100 en een waarde van 150 wordt afgerond op 200. Waarden onder de 50 worden afgerond op 0.

Geluidbelast oppervlakte

Beheerders van belangrijke infrastructuur bepalen het totale oppervlakte in km² dat is blootgesteld aan een geluidsbelasting die hoger is dan 55, 65, respectievelijk 75 dB.

Bestuurlijke afstemming

Wij raden aan het bestuur niet te overvallen met de definitieve kaart. Betrek het bestuur dan ook vooral in dit stadium van het proces. Dit kan bijvoorbeeld door een rapportage in een portefeuillehoudersoverleg.


Meer informatie

Op de pagina Wat staat op de kaart is vermeld welke kaarten worden gemaakt. En wat daarop wordt gepresenteerd.

Volgende stap

De geluidsbelastingkaart opstellen voert u uit in tweede kwartaal 2022.