Gegevens verwerken en controleren

Bij het verwerken van de gegevens voor de geluidsbelastingkaart wordt rekening gehouden met:

Nieuwe rekenmethode

De geluidsbelastingkaart wordt berekend met de methode 'CNOSSOS'. Dat is een andere rekenmethode dan de SKM-methode die bij de vorige ronde is toegepast. Naast verschillen in overdrachtsformules is er ook een verschil in benodigde data.

Aanpassing Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012

Hoofdstuk 7 en bijlage VII van het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 is al aangepast met de nieuwe rekenmethode.

Bij de publicatie van de nieuwe rekenmethode bleek deze een aantal onvolkomenheden te bevatten. Deze zijn in de Europese richtlijn hersteld. Ook het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 is hierop aangepast.

Vóór de aanpassing, bevatte het het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 een het artikel waarin was bepaald dat het equivalente geluid van een gezoneerd industrieterrein gelijk is aan Lden. Dat artikel is vervallen. Het geluid van industrie wordt dus berekend volgens hoofdstuk 2 van bijlage VII.

Handreiking CNOSSOS

Het RIVM stelt een handreiking beschikbaar over de aanvullende databehoefte en hoe daarmee kan worden omgegaan.

De handreiking gaat in op:

  • nauwkeurigheid van de invoerwaarden en het gebruik van standaardwaarden of -veronderstellingen
  • de bepaling van het aantal blootgestelden. Dat is fundamenteel anders vergeleken met eerdere rondes.
  • het bepalen van het geluidbelast oppervlak.

Rekensoftware en rekentijd

De rekensoftware die nodig is voor het maken van de geluidsbelastingkaart 2021 is vanaf januari 2022 beschikbaar. De rekentijd duurt langer dan de vorige berekeningen met SKM (of SRM). Advies: Houd hierbij rekening mee door aansturing op planning en (reken)capaciteit.

Afronding

De aantallen zijn – vooral in bebouwd gebied – niet erg nauwkeurig. Om deze reden worden op de geluidsbelastingkaart voor het publiek deze aantallen afgerond in honderdtallen. Er wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde honderdtal. Bijvoorbeeld een waarde van 149 wordt afgerond op 100 en een waarde van 150 wordt afgerond op 200. Waarden onder de 50 worden afgerond op 0.

Bij de datastroom die wordt aangeleverd aan de Cvgg worden de aantallen afgrond gehele getallen – niet op honderdtallen.

Rekenresultaten controleren en afstemmen

Op de pagina Wat staat op de kaart is vermeld voor welke geluidbron kaarten worden gemaakt. Voor de controle van de rekenresultaten wordt vaak gebruik gemaakt van de contouren op de geografische kaart. Deze liggen precies op:

  • 55, 60, 65, 70 en 75 dB Lden
  • 50, 55, 60, 65 en 70 dB Lnight

Na deze controle raden wij aan de ligging van die contouren ook af te stemmen met naburige gemeenten, provincie en Rijk. Daarbij is wel belangrijk dat de kaarten vergelijkbaar zijn - en dus dezelfde uitgangspunten zijn gehanteerd met COVID-19.

Toepassing SKM- of SRM2- rekenmethode

Het is niet meer mogelijk om de SKM- of SRM2-rekenmethode te gebruiken voor de geluidsbelastingkaart 2021 die in het kader van de richtlijn omgevingslawaai aan de Europese Commissie wordt geleverd. Met de voorgeschreven methode 'CNOSSOS' is de toepassing van deze interim-methoden namelijk niet meer mogelijk bij geluidkartering.

Het kan wel handig zijn om voor het actieplan geluid 2024 ook een geluidsbelastingkaart op te stellen die volgens dezelfde methode is berekend als bij de voorgaande karteringsronde. Dit actieplan omvat onder andere de evaluatie van de uitvoering en resultaten van het actieplan 2018. Daarvoor is het nodig om de bestaande geluidssituatie te vergelijken met de situatie uit de geluidsbelastingkaart van 2017.

Aan de hand van deze extra rekenslag kunnen de effecten van de gewijzigde rekenmethode worden gescheiden van de overige ontwikkelingen, zoals het verkeer, bevolkingsomvang en de getroffen geluidmaatregelen en eventueel het effect van Covid-19.


Handreiking modelleren

Het RIVM stelt een handreiking beschikbaar over de aanvullende databehoefte en hoe daarmee kan worden omgegaan.

Volgende stap

Gegevens verwerken en controleren voert u uit in het eerste kwartaal 2022.