Is ammoniak (NH3) een natuurlijk koudemiddel?

Vraag

Is ammoniak (NH3) een natuurlijk koudemiddel?

Antwoord

Ja, ammoniak is een natuurlijk koudemiddel.

De definitie van 'natuurlijk koudemiddel' in het Activiteitenbesluit luidt:
De toepassing als koudemiddel van:

  • koolstofdioxide
  • ammoniak of
  • koolwaterstoffen

niet zijnde

  • een gefluoreerd broeikasgas als bedoeld in EU-Verordening nr. 517/2014 of
  • een gereguleerde stof als bedoeld in EU-Verordening nr. 1005/2009, ozonlaag afbrekende stoffen.

Natuurlijke koudemiddelen zijn bijvoorbeeld NH3, CO2, koolwaterstoffen, water en lucht. In het Activiteitenbesluit zijn eisen opgenomen voor koelinstallaties met NH3, CO2 en koolwaterstoffen.