Is een bedrijf met een koelinstallatie met 1.200 kg propaan vergunningplichtig?

Vraag

Moet een bedrijf met een koelinstallatie met 1.200 kg propaan een omgevingsvergunning aanvragen?

Antwoord

Ja, in bijlage I, artikel 2.7 onder p, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is de grens voor propaan en butaan voor de vergunningplicht op 100 kg gesteld. Voor ammoniak (NH3) ligt de grens op 1.500 kg. Voor koelinstallaties met koolstofdioxide als koudemiddel geldt nooit een vergunningplicht.