Opslaan van halfzware olie in bovengrondse tanks bij agrarische activiteiten

Leeswijzer

Deze pagina geeft een uitleg van de activiteit opslaan van halfzware olie in bovengrondse, vormvaste tanks bij een landbouwbedrijf. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften staan in paragraaf 4.1.3 van het Activiteitenbesluit. De voorschriften zijn van toepassing op inrichtingen type B en A.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

OlietankUitleg van de activiteit

Halfzware olie is in de meeste gevallen petroleum en dat valt onder het begrip "vloeibare brandstof". De voorschriften zijn alleen van toepassing op agrarische bedrijven. Voor andere bedrijven geldt de vergunningplicht.

Een bovengrondse opslagtank is een vormvaste opslagvoorziening met een inhoud van ten minste 300 liter. 'Opslag' is een synoniem voor 'voorraad'. Er is sprake van 'opslag' , als er geen chemische reactie of vermenging plaatsvindt.

Het moet gaan om een inrichting voor agrarische activiteiten (artikel 4.4a Activiteitenbesluit).

Agrarische activiteiten zijn activiteiten die nodig zijn voor het telen of kweken van gewassen of fokken, mesten, houden of verhandelen van landbouwhuisdieren. Veehouderijen, glastuinbouwbedrijven en bedrijven met bedekte of open teelt zijn voorbeelden van bedrijven die agrarische activiteiten uitvoeren. Ook agrarische gemechaniseerde loonbedrijven (agrarisch loonwerk) vallen hier uitdrukkelijk onder. Met het reparatiebesluit is de definitie van artikel 1.1 Activiteitenbesluit hierop verduidelijkt.

Activiteiten die onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen

Er zijn vergelijkbare activiteiten die als activiteit onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen. Namelijk:

De voorschriften van de activiteit opslaan van halfzware olie in bovengrondse tanks bij agrarische activiteiten gelden niet voor het opslaan van halfzware olie in procestanks en in ingebouwde tanks, omdat dat op een andere manier is geregeld.
Vloeibare brandstof

Activiteitenbesluit, artikel 1.1

Vloeibare brandstof: Lichte olie, halfzware olie of gasolie als bedoeld in de artikelen 26 van de Wet op de accijns:

  • lichte olie (bijvoorbeeld benzine)
  • halfzware olie (bijvoorbeeld kerosine en petroleum)
  • gasolie (bijvoorbeeld diesel en huisbrandolie)