AIM in stappen - Vragenboom

Dit schema geeft een overzicht van de stappen die u in het eerste gedeelte van de Activiteitenbesluit Internet Module (de Vragenboom) doorloopt.

Bij elke stap staat een korte toelichting. Deze toelichting wordt zichtbaar als u met uw muis over de stap in het schema gaat.

AIM in stappen - Vragenboom Introductie vragenboom Keuze bedrijfsprofiel(en) Keuze activiteiten Vaststellen type inrichting Vaststellen welke milieuregels Vaststellen waterbeheerder bevoegd gezag Vaststellen bijlagen bij de melding Vaststellen noodzaak bodemonderzoek Conclusie vragenboom Afsluiting eerste deel Bestanden met maatregelen, milieuregels en toelichtingen te downloaden Introductie 2e deel (Meldingsformulier)

Hotspots

Introductie vragenboom

Als u inlogt met eHerkenning of DigiD, dan bewaart de AIM uw antwoorden 6 maanden. Als u later verder wilt gaan, logt u weer in. U kunt dan naar keuze antwoorden van de laatste 20 sessies opnieuw gebruiken.

In de introductie leest u wat u met de AIM kunt en waarvoor de AIM bedoeld is. Belangrijk is dat het moet gaan om milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben. Er moet sprake zijn van een 'inrichting' zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

Daarna moet u kiezen waarvoor u de AIM wilt gebruiken. Op basis van uw keuze bepaalt de AIM welke vragen u moet beantwoorden. De mogelijke keuzes zijn:

 • Het starten van een bedrijf.
 • Het veranderen of uitbreiden van een bedrijf.
 • Inzicht krijgen in de milieuregels die van toepassing zijn op uw bedrijf.

Starten bedrijf
Het starten van een bedrijf houdt in dat u een compleet nieuwe vestiging van een bedrijf wilt beginnen. Dit kan nieuwbouw zijn, maar het kan ook gaan om een nieuw bedrijf in een bestaand gebouw. Het verhuizen van bedrijfsactiviteiten naar een andere locatie is ook het starten van een bedrijf op de nieuwe locatie.

Veranderen of uitbreiden bedrijf
Bij het veranderen of uitbreiden van een bedrijf gaat het om de volgende situaties:

 • het opstarten van een nieuwe activiteit bij een bestaand bedrijf;
 • het veranderen of uitbreiden van bestaande activiteiten, zoals bijvoorbeeld het bijplaatsen van een spuitcabine.

Inzicht in milieuregels
Deze optie is bedoeld om voor een bestaand bedrijf te checken welke milieuregels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van toepassing zijn. Als u van plan bent om iets te veranderen in uw bedrijf, dan kiest u de optie veranderen of uitbreiden bedrijf.

Keuze bedrijfsprofiel(en)

Om de vragen in de AIM aan te laten sluiten bij uw bedrijfssituatie, zijn bedrijfsprofielen beschikbaar. Door het bedrijfsprofiel te kiezen dat het best past bij uw bedrijf, maakt de AIM een voorselectie van activiteiten. De schermen uit de AIM die niet op uw situatie van toepassing zijn worden dan niet getoond.

Vinden er binnen uw bedrijf activiteiten plaats die niet gebruikelijk zijn binnen de branche? Dan passen er mogelijk meerdere profielen bij uw bedrijf. Selecteer deze profielen dan allemaal, zodat geen activiteiten over het hoofd worden gezien.

Heeft u bijvoorbeeld een metaalbedrijf waar ook houtbewerkende activiteiten plaatsvinden? Kies dan zowel het bedrijfsprofiel 'bouwnijverheid en houtbewerkende bedrijven' als  het profiel 'metaal- en elektrotechnische industrie'.

De meeste bedrijfsprofielen zijn weer onderverdeeld in bedrijfstypen. Zo kunt u bij het profiel 'detailhandel' een keuze maken uit verschillende soorten detailhandel, zoals warme bakkers, slagerijen en doe-het-zelf winkels. Kies ook hier voor alle opties die aansluiten bij de werkzaamheden in uw bedrijf.

Keuze activiteiten

Na keuze van één of meerdere bedrijfsprofielen en bedrijfstypes volgen één of meer schermen met een verzameling van activiteiten die bij deze bedrijven voor kunnen komen.

Kies hier zorgvuldig voor alle activiteiten die binnen uw bedrijf plaatsvinden. Hierbij kan het niet alleen om hoofdactiviteiten gaan, maar ook om activiteiten die incidenteel plaatsvinden. In de toelichtingen staat vaak uitleg over welke werkzaamheden wel onder een activiteit vallen en welke niet.

Vaststellen type inrichting

Het Activiteitenbesluit kent drie typen inrichtingen: type A, B en C.

Op type C-inrichtingen is maar een deel van het Activiteitenbesluit van toepassing. Type C-inrichtingen zijn bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Dit kunnen ook bedrijven met een IPPC-installatie zijn. De activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning milieu nodig is staan in Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Type A- en type B-inrichtingen vallen in zijn geheel onder het Activiteitenbesluit. Het verschil is dat voor type A-inrichtingen het melden van de activiteiten niet verplicht is.

Het is dus van belang dat de AIM vaststelt welk type inrichting het betreft. Dit doet de AIM op basis van de geselecteerde activiteiten, waarbij bijvoorbeeld vragen worden gesteld over:

 • de omvang van een installatie
 • welke stoffen worden opgeslagen
 • de plek waar afvalwater wordt geloosd

Vaststellen welke milieuregels

Wanneer de activiteiten en het type inrichting bekend zijn, stelt de AIM nog een aantal vragen om vast te stellen welke milieuregels van toepassing zijn.

De antwoorden op deze vragen gebruikt de AIM ook om vast te stellen welke rapporten er bij de melding gevoegd moeten worden, zoals bijvoorbeeld een akoestisch rapport of een bodemonderzoek.

Vaststellen waterbeheerder bevoegd gezag

Wanneer er vanuit uw bedrijf afvalwater op het oppervlaktewater wordt geloosd is de waterkwaliteitsbeheerder bevoegd gezag voor de lozing van dit afvalwater.

Als dat het geval is, stuurt de AIM uw melding automatisch door naar de waterbeheerder. U hoeft daarvoor zelf geen actie te ondernemen.

Vaststellen bijlagen bij de melding

Op basis van de vragen die eerder zijn gesteld, is bepaald of bepaalde bijlagen bij de melding moeten worden gevoegd. Verplichte bijlagen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • akoestisch onderzoek
 • beschrijving van de aanpak van geurhinder
 • gegevens over het verwerken van afvalstoffen van derden
 • gegevens over de emissies van dierenverblijven
 • luchtkwaliteitsonderzoek of inputgegevens ISL3a
 • werkplan van sloop-, renovatie- of nieuwbouwwerkzaamheden nabij oppervlaktewater

Een volledig overzicht van de gegevens die bij de melding gevraagd worden, vindt u op de volgende pagina's:

Vaststellen noodzaak bodemonderzoek

Op basis van de ingevulde activiteiten bepaalt de AIM of sprake is van bodembedreigende activiteiten.

Als dit het geval is, moet binnen 3 maanden een bodemonderzoek worden uitgevoerd.

Conclusie vragenboom

Op deze pagina toont de AIM of sprake is van type inrichting A, B of C. Ook wordt vermeld of er sprake is van een IPPC-bedrijf.

Afhankelijk van de geselecteerde activiteiten is op dit scherm te zien wat het bedrijf moet doen:

 • een melding Activiteitenbesluit doen en/of
 • een Omgevingsvergunning milieu aanvragen en/of
 • een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen en/of
 • een Watervergunning aanvragen.

Daarbij wordt een overzicht getoond van de activiteiten waarvoor de milieuregels uit het Activiteitenbesluit gelden. Voor inrichtingen type C gelden deze regels naast de voorschriften uit de Omgevingsvergunning milieu.

Ook ziet u de activiteiten weergegeven waarvoor een Omgevingsvergunning milieu of een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig is.

Als laatste toont dit scherm of de Waterbeheerder bevoegd gezag is en of een Watervergunning nodig is.

Afsluiting eerste deel

In het afsluitende scherm kunt u als eerste de volgende bestanden downloaden:

Antwoordenlijst (pdf)

 • Overzicht maatregelen (pdf)
 • Beknopt overzicht maatregelen (pdf)
 • Overzicht maatregelen in spreadsheet (xls)
 • Overzicht relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling (pdf)

Als u bent ingelogd met eHerkenning of DigiD, dan bewaart de AIM uw antwoorden 6 maanden. Als u op een later tijdstip wilt downloaden, logt u weer in. U kunt dan naar keuze antwoorden van de laatste 20 sessies opnieuw gebruiken en bijbehorende bestanden downloaden.\

Als een Omgevingsvergunning milieu of Omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig is, verschijnt hier een link naar het Omgevingsloket online. Ook volgen instructies over de samenloop van de melding Activiteitenbesluit met deze vergunningaanvraag.

Als uit uw antwoorden blijkt dat u een melding moet doen, dan kunt u verder gaan met de melding. Als u nog niet bent ingelogd met eHerkenning of DigiD, dan moet u eerst inloggen voordat u verder kunt met de melding.

Bestanden met maatregelen, milieuregels en toelichtingen te downloaden

Aan de hand van de keuzes in de vragenboom, stelt de AIM een pakket maatregelen met bijbehorende toelichtingen en voorschriften samen. U kunt de volgende bestanden downloaden:

 • Antwoordenlijst (pdf)
 • Overzicht maatregelen (pdf)
 • Beknopt overzicht maatregelen (pdf)
 • Overzicht maatregelen in spreadsheet (xls)
 • Overzicht relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling (pdf)

Als u bent ingelogd met eHerkenning of DigiD, dan bewaart de AIM uw antwoorden 6 maanden. Als u op een later tijdstip wilt downloaden, logt u weer in. U kunt dan naar keuze antwoorden van de laatste 20 sessies opnieuw gebruiken en bijbehorende bestanden downloaden.

Introductie 2e deel (Meldingsformulier)

De stappen van het tweede deel van de AIM (het Meldingsformulier) zijn weergegeven in een apart schema. Daar vindt u ook de uitleg bij de stappen.

Aim In Stappen - Meldingsformulier klein 2019