Zijn transformatorstations Wm-inrichtingen en kunnen ze vergunningplichtig zijn?

Vraag

Zijn transformatorstations Wm-inrichtingen en kunnen ze vergunningplichtig zijn?

Antwoord

Dat hangt af van de specifieke situatie. Er zijn meerdere categorieën van bijlage I, onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) waar het antwoord op beide vragen uit blijkt.

Niet in gesloten gebouw en 200 MVA vermogen: vergunning

Als categorie 20.1, onder b Bor van toepassing is, is ook altijd een vergunning nodig.

Uit deze categorie volgt dat een transformatorstation een Wm-inrichting is als:

  1. de transformatoren niet in een gesloten gebouw zijn ondergebracht en
  2. het maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen 200 MVA of meer is.

Zodra een transformatorstation aan deze beide criteria voldoet is ook meteen een omgevingsvergunning milieu nodig. Zie categorie 20.6 van bijlage I, onderdeel C, van het Bor.

Kleinere transformatorstations of transformatorstations die in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren hebben vallen dus niet onder categorie 20 van bijlage I, onderdeel C, van het Bor.

Meer dan 1,5 kW vermogen: toch een inrichting

De laatstgenoemde kleine stations kunnen toch een niet-vergunningplichtige Wm-inrichting zijn door categorie 1 van bijlage I, onderdeel C, van het Bor: meer dan 1,5 kW elektromotorisch vermogen.

Bijvoorbeeld door de koeling. Wanneer deze restcategorie niet van toepassing is, vallen deze transformatorstations niet onder bijlage I van het Bor en zijn het dus geen Wm-inrichtingen.

Opslag stoffen niet relevant

Categorie 5, bijlage 1, onderdeel C, Bor; het opslaan van onder meer brandbare vloeistoffen, is niet van toepassing. De vloeistof in de transformatoren is een proces- of systeemvloeistof. In dat geval is er geen sprake van opslag.

Geen eisen in Activiteitenbesluit

Voor veel situaties zal het weinig uitmaken of er wel of niet sprake is van een Wm-inrichting. In het Activiteitenbesluit staan namelijk geen specifieke regels voor het in werking hebben van een transformatorstation.