Overbruggingsregeling milieuregels voor windturbineparken gepubliceerd

Op 13 mei 2022 is de ‘tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken’ gepubliceerd, met tijdelijke milieuregels voor bestaande windturbineparken.

Aanleiding voor de overbruggingsregeling is een uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021. Sindsdien golden de regels voor windturbines in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet meer voor windparken op land. De overbruggingsregeling biedt hetzelfde beschermingsniveau als de vervallen regels.

Voor bestaande windparken vervangt de overbruggingsregeling vanaf 1 juli 2022 de niet meer geldende regels. Met bestaand bedoelen we hier zoals de situatie was op 30 juni 2021, de datum van de uitspraak. Het Rijk stelt nieuwe regels op, die volgens de voorlopige planning eind 2023 in werking treden. Tot die tijd is er de overbruggingsregeling met hetzelfde beschermingsniveau als de vervallen regels van het Activiteitenbesluit.

Voor nieuwe windparken gelden de Rijksregels voor windturbines in het Activiteitenbesluit door de uitspraak niet meer. Dit is nu juridisch vastgelegd in de overbruggingsregeling, die ook de vergelijkbare regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) buiten werking stelt. De nieuwe, nog op te stellen regels voor windturbineparken treden volgens de voorlopige planning in werking nadat de Omgevingswet in werking is getreden. Tot die tijd moet het bevoegd gezag voor nieuwe windparken voorschriften opnemen in de omgevingsvergunning of een maatwerkbesluit.

Voor situaties met 1 of 2 windturbines verandert er niets, de eerdere Activiteitenbesluit-regels blijven geldig. Pas vanaf 3 windturbines bij elkaar is er juridisch sprake van een windturbinepark.

Publicatie

De overbruggingsregeling is op 13 mei 2022 gepubliceerd in het Staatsblad. Dit wijzigingsbesluit wijzigt naast het Activiteitenbesluit enkele Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet. Er is ook een wijzigingsregeling die de Activiteitenregeling en de Omgevingsregeling wijzigt. Deze is nog niet gepubliceerd.

Meer informatie