Reikwijdte en detailniveau Beperkte procedure

Bij de beperkte procedure zijn duidelijk onderscheiden rollen aanwezig: een initiatiefnemer die het MER en de vergunningaanvragen opstelt, en het bevoegd gezag dat deze documentatie beoordeelt en de ontwerp-beschikkingen maakt. Bij deze rolverdeling is het bevoegd gezag onder meer verantwoordelijk voor de regie van de procedure en het proces. En vanuit die positie moet het bevoegd gezag ook bevorderen dat er een goede afbakening van reikwijdte en detailniveau plaatsvindt. De mogelijkheid bestaat om in het voortraject daarover een advies uit te brengen. De vraag is dan: wordt zo'n advies ook inderdaad gegeven? En zo ja, wat is de inhoud daarvan en wie worden erbij betrokken? Een belangrijke factor hierin is de beperkte tijd die beschikbaar is voor het afgeven van een dergelijk advies. Dit komt in deze module verschillende malen aan de orde.

Het afbakenen van reikwijdte en detailniveau is tegelijk ook van groot belang voor de initiatiefnemer. Een initiatiefnemer is immers gebaat bij een vlotte afhandeling van de procedure, het voorkomen van over­bodige (onderzoeks)kosten en inhoudelijke kwaliteit. Dit vraagt om een actieve opstelling van de initiatiefnemer, bijvoorbeeld door vroegtijdig contact te leggen met het bevoegd gezag en afspraken te maken over inhoud, proces en procedure.

Onderwerpen in deze module

Hoe valt te bereiken dat er al in het voortraject een heldere focus komt? Welke mogelijkheden zijn er om het te verrichten onderzoek vooraf in reikwijdte & detailniveau toe te spitsen op de milieu-informatie die er echt toe doet voor een weloverwogen besluit? Daarover gaat deze module.

Bij het raadplegen van deze module kunt u ook beginnen bij de belangrijkste aanbevelingen.