Reikwijdte en detailniveau uitgebreide procedure

In een milieueffectrapportage wordt onderzoek verricht. Dat onderzoek moet voldoende informatie op tafel brengen om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming over een plan of een project. Dit vereist een scherpe afbakening van ‘reikwijdte en detailniveau': waarop moet het onderzoek zich vooral gaan richten, wat is minder belangrijk, en wat kan zelfs helemaal buiten beschouwing blijven?

Sleutelrol voor het bevoegd gezag

In m.e.r.-procedures over plannen zijn altijd overheidsinstanties zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag. Diezelfde dubbelrol is meestal eveneens aan de orde in de uitgebreide m.e.r.-procedure voor projecten. Maar ook in situaties waarin verschillende partijen initiatiefnemer en bevoegd gezag zijn, moet toch vooral het bevoegd gezag de regie over de procedure en het proces voeren. Een belangrijke opgave bij deze regie is om in het voortraject aan te sturen op een zo helder mogelijke inhoudsafbakening van het te verrichten onderzoek. In deze module ligt het accent op hoe het bevoegd gezag deze aansturing kan aanpakken.

Vroeg beginnen met inhoudsafbakening

Jarenlange praktijkervaring met milieueffectrapportage heeft geleerd dat het heel belangrijk is voortdurend alert te zijn op de inhoudsafbakening van het onderzoek. Diezelfde praktijkervaring heeft uitgewezen dat het louter voordelen heeft daar vroeg mee te beginnen: in het voortraject dat aan het opstellen van het MER vooraf gaat.

Onderwerpen in deze module

Hoe valt te bereiken dat er al in het voortraject een heldere focus komt? Welke mogelijkheden zijn er, met name voor het bevoegd gezag, om het te verrichten onderzoek vooraf in reikwijdte en detailniveau toe te spitsen op de milieu-informatie die er echt toe doet voor een weloverwogen besluit? Daarover gaat deze module.

Bij het raadplegen van deze module kunt u ook beginnen bij de belangrijkste aanbevelingen.