Praktische aandachtspunten bij een advies over reikwijdte & detailniveau

Status van een advies over reikwijdte & detailniveau

Een advies over reikwijdte & detailniveau aan de initiatiefnemer heeft geen formele status: u bent weliswaar als bevoegd gezag (indien gevraagd door de initiatiefnemer) verplicht een advies uit te brengen, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook bezwaar en beroep is niet mogelijk. U kunt dit zekerheidshalve in de inleiding van de notitie vermelden.

Omvang

Een algemeen na te streven paginalimiet is niet te geven, maar u kunt in eerste instantie het beste uitgaan van een stuk van 10 tot 15 pagina's. Het is goed in elk geval te bedenken dat een advies over reikwijdte & detailniveau vooral een voorstel voor een onderzoeksagenda is, en niet zoiets als een eerste concept-versie van het MER. Lange opsommingen van allerlei beleidsdocumenten en wetten en regelingen kunnen bijvoorbeeld gerust achterwege blijven. En bij het beschrijven van te onderzoeken milieuaspecten volstaat in veel gevallen een korte toelichting bij de belangrijkste issues en kunt u bij alle overige aspecten volstaan met een korte opsomming.

Verspreiding

De beperkte procedure kent in het voortraject geen publicatieplicht. U bent als bevoegde gezag niet verplicht een beschrijving van de activiteit en uw advies over de reikwijdte en het detailniveau openbaar te maken en ter inzage te leggen. Maar omdat de notitie onder meer als doel heeft sturing te geven aan de raadpleging van adviseurs en bestuurs­organen, is het wel noodzakelijk dat men de notitie eenvoudig kan bemachtigen. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door de notitie toegankelijk te maken via een website. Bij een beperkt aantal adviseurs kan worden volstaan met het versturen van een afschrift van het advies aan de betrokken adviseurs.

Expliciet vragen om advies over de inhoud van het milieueffectrapport

In het voortraject is het vooral van belang de inhoud van het te verrichten onderzoek af te bakenen. Reacties van geraadpleegde adviseurs en bestuursorganen zijn vooral bruikbaar wanneer er voorstellen voor aanscherping van de uit te voeren onderzoeken in naar voren worden gebracht. Met de reactie dat men vóór of tégen het plan of project is, valt in dit stadium niet zo veel te beginnen. Het is raadzaam er in het advies expliciet op te wijzen dat u de adviseurs verzoekt adviezen over de inhoud van het milieueffectrapport aan te dragen.