Praktijkvoorbeeld Notitie Reikwijdte en Detailniveau - uitgebreide procedure

In deze module zijn voor diverse onderwerpen aanbevelingen gedaan over de omgang met reikwijdte en detailniveau in het voortraject. Met behulp van een praktijkvoorbeeld krijgt u inzicht in de wijze waarop deze aanbevelingen toegepast kunnen worden. Het praktijkvoorbeeld dat hier beschreven is betreft de notitie 'Reikwijdte en Detailniveau' voor de structuurvisie Zuidwest 2020 van de gemeente Tilburg en bestaat uit 27 pagina's, exclusief bijlagen. Deze structuurvisie is een kaderstellend plan voor enkele m.e.r.-plichtige activiteiten, waarop de uitgebreide m.e.r. voor plannen van toepassing is.

In dit praktijkvoorbeeld komen enkele van de aanbevelingen uit deze module terug, dit zijn:

 • het bevoegd gezag geeft duidelijk aan hoe het voortraject vormgegeven wordt
 • er is een notitie over reikwijdte en detailniveau opgesteld
 • de inhoud van de notitie bevat een beschrijving van het voornemen, geeft de te beschouwen alternatieven weer en laat zien op welke wijze de verschillende milieuthema's in het MER onderzocht worden
 • het vervolgtraject na het doorlopen van het voortraject wordt aangegeven.

Inleiding over de structuurvisie Zuidwest 2020

De structuurvisie Zuidwest 2020 betreft het landelijke gebied in het zuidwesten van de gemeente Tilburg. De structuurvisie bestaat uit vier deelgebieden, zie ook de onderstaande figuur:

 • Bedrijventerrein Wijkevoort (m.e.r.-plichtig)
 • Landgoed de Groene Kamer (m.e.r.-plichtig)
 • Bosgebied (waterwingebied)
 • Het gebied tussen Wijkevoort en de Groene Kamer
visie

Het bevoegd gezag geeft duidelijk aan hoe het voortraject vormgegeven wordt

Het voortraject bestaat uit enkele verplichte procedurestappen. Echter het bevoegd gezag heeft een grote mate van vrijheid om te bepalen hoe om te gaan met reikwijdte en detailniveau in dit voortraject. De gemeente Tilburg heeft reeds bij de openbare kennisgeving aangegeven wie om advies over reikwijdte en detailniveau worden gevraagd. De Commissie m.e.r. is om advies gevraagd, hoewel dit geen formele verplichting was, maar vanwege de omvang van het project, de aard van de ontwikkelingen en de ligging nabij natuurgebieden, is hiertoe toch besloten.

In het voortraject is door de gemeente ook aangegeven welke belanghebbende partijen, adviseurs en bestuurlijke organen betrokken zijn bij de structuurvisie en het bijbehorende MER. Voor een overzicht van deze partijen verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.1 van de betreffende notitie.

Voor deze m.e.r. is door de gemeente gekozen om een notitie 'reikwijdte en detailniveau' ten behoeve voor de raadpleging op te stellen, te publiceren en ter inzage te leggen. Tijdens de periode van ter inzage legging kon eenieder schriftelijk reageren op deze notitie en zijn/haar mening geven over wat onderzocht moet worden in het MER en op welke manier. De reacties op deze notitie zijn gebruikt als input voor de te hanteren reikwijdte en detailniveau van de vervolgfase van de m.e.r..

Er is een notitie over reikwijdte en detailniveau opgesteld

De gemeente heeft vanwege meerdere redenen gekozen om een notitie over reikwijdte en detailniveau te laten opstellen. In deze notitie is het voornemen beschreven, zijn verschillende alternatieven verkend en is een onderzoeksagenda opgesteld. De informatie over reikwijdte en detailniveau kon op deze manier door insprekers, bestuurlijke organen en overige adviseurs (waaronder de Commissie m.e.r.) gebruikt worden om een gedetailleerder advies te geven over wat in het MER onderzocht zou moeten worden. Een andere reden voor het opstellen van notitie 'reikwijdte en detailniveau' was dat veel partijen door de gemeente waren betrokken bij het proces rondom de structuurvisie. Vanuit het oogpunt van een transparant proces, waarbij een ieder haar mening kon geven over het voornemen, werd het opstellen van openbare notitie over reikwijdte en detailniveau wenselijk geacht.

Over de inhoud van de notitie reikwijdte en detailniveau

De notitie reikwijdte en detailniveau voor de structuurvisie Zuidwest 2020 bestaat uit vier onderdelen:

 1. Beschrijving van de voorgenomen activiteiten met bijbehorende alternatieven
 2. Referentiesituatie en relevante beleidstukken
 3. Een onderzoeksagenda voor het MER
 4. Planning en vervolg van de procedure (wordt in een apart kopje beschouwd)

Beschrijving van de voorgenomen activiteiten met bijbehorende alternatieven

In dit gedeelte van de notitie is beschreven waarom er een structuurvisie voor Zuidwest wordt opgesteld en welke voorgenomen activiteiten deze structuurvisie mogelijk maakt. Er is na een algemeen verhaal over de nut en noodzaak van de ontwikkeling van Zuidoost veel aandacht besteed aan de diverse gebieden van de structuurvisie. Hierbij zijn ook per gebied de diverse alternatieven en scenario's beschreven. Zo is bijvoorbeeld een scenario dat op het bedrijventerrein Wijkevoort een grote shopping mall zou komen beschreven. Ook voor de andere gebieden waren diverse alternatieven benoemd en beschreven.

Referentiesituatie en relevante beleidstukken

In veel notities over reikwijdte en detailniveau wordt een uitgebreid overzicht van de huidige milieusituatie en relevante beleidstukken gegeven. In de notitie voor de structuurvisie Zuidwest 2020 is bewust gekozen voor een beknopte beschrijving op hoofdlijnen van de belangrijkste milieuthema's en van relevante beleidstukken. Deze aanpak past goed bij de aard van de m.e.r. en het bijbehorende plan. Voor een dergelijk strategisch plan paste het niet om gedetailleerd alle milieu-informatie in kaart te brengen.

Een onderzoeksagenda voor het MER

Omdat de structuurvisie Zuidwest 2020 een strategisch plan is van de gemeente waar nog veel keuzes in gemaakt moesten worden is gekozen voor een zo veel mogelijk kwalitatieve onderzoeksagenda. De meeste onderzoeken worden in het MER kwalitatief beschreven, alleen voor de onderzoeken luchtkwaliteit, geluid en verkeer worden enkele modelberekeningen nodig geacht. Dit zijn dan ook de milieuthema's waarvan in de notitie geconcludeerd is dat deze extra aandacht vragen. De uit te voeren modelberekeningen moeten worden afgestemd op het niveau dat noodzakelijk is voor een structuurvisie, het betreft dus geen onderzoek met het hoogste detailniveau.

Planning en vervolg van de procedure

Als laatste hoofdstuk is in de notitie reikwijdte en detailniveau voor de structuurvisie Zuidwest 2020 een overzicht van de planning en het vervolg van de procedure weergegeven. Het gehele proces van de m.e.r. wordt hier beschreven tezamen met welke partijen op welk moment worden geraadpleegd. De planning geeft ook een korte doorkijk naar de verdere procedures: diverse bestemmingsplannen al dan niet met een m.e.r. procedure voor projecten er aan gekoppeld.