Aandacht voor reikwijdte en detailniveau in het voortraject: wat is verplicht?

Het voortraject van een m.e.r.-procedure (dus de fase die aan het opstellen van het MER voorafgaat) kent een beperkt aantal verplichte stappen. Hier vindt u informatie over:

Verplichte stappen in het voortraject

Het voortraject van een m.e.r.-procedure (dus de fase die aan het opstellen van het MER voorafgaat) kent een beperkt aantal verplichte stappen. In het geval van een uitgebreide m.e.r.-procedure over een plan of project waarbij een overheidsinstantie zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag is, zijn die verplichte stappen als volgt (zie ook webpagina "Procedurehandleiding: Wat zijn de procedurestappen"):

  • openbare kennisgeving (het officiële startsein);
  • mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen op het voornemen en de reikwijdte en detailniveau van het te verrichten onderzoek;
  • raadplegen adviseurs en bestuursorganen over reikwijdte en detailniveau van het te verrichten onderzoek.

Uit deze stappen volgt dat de inhoudsafbakening van het te verrichten onderzoek hoe dan ook in het voortraject ter sprake komt. Het bevoegd gezag moet in elk geval adviseurs en betrokken bestuursorganen consulteren over hun wensen omtrent reikwijdte en detailniveau (zie webpagina "Procedurehandleiding: Reikwijdte en detailniveau"). In de praktijk hebben bovendien de ingediende zienswijzen op z'n minst voor een deel betrekking op de vraag: wat moet er zoal onderzocht gaan worden?

Vrijheidsgraden

Dát reikwijdte & detailniveau aandacht krijgt in het voortraject, is een gegeven. Maar voor de manier waarop gelden verder geen wettelijke verplichtingen. Als bevoegd gezag wordt u daarbij niet aan de hand genomen. Met andere woorden: u hebt als bevoegd gezag een grote mate van vrijheid om - per geval - te bepalen hoe u in het voortraject de gedachtewisseling over reikwijdte en detailniveau het beste vorm kunt geven. Het is niet verplicht maar wel aan te bevelen om daarbij altijd een notitie over reikwijdte en detailniveau op te stellen en aan de andere partijen voor te leggen ( zie ook webpagina Initiatiefnemer en bevoegd gezag is gelijk: toch een notitie over reikwijdte en detailniveau?).

Profiteren van praktijkervaringen

Het is hoe dan ook een goed idee om na te gaan of u kunt profiteren van praktijkervaringen die andere overheidsinstanties hebben opgedaan in eerdere procedures over vergelijkbare plannen of projecten. Daar kunt u vanachter uw bureau mee beginnen door de digitale bibliotheek van de Commissie voor de milieueffectrapportage te bezoeken. Deze bibliotheek bevat alle milieueffectrapportages en startdocumenten van de afgelopen jaren. Let u er wel op dat vanaf 1 juli 2010 er diverse procedurele stappen gewijzigd zijn.