Opslaan van vaste kunstmeststoffen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "opslaan van vaste kunstmeststoffen". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Het besluit is van toepassing op de opslag van de volgende vaste kunstmeststoffen:

  • groep 1.1, 1.2 en 1.3, geen maximum
  • groep 2, maximaal 50 ton

Groep 1.1

Niet UN-geclassificeerde anorganische (minerale) meststoffen die niet nitraathoudend zijn. Enkele voorbeelden:

  • ureum
  • ammoniumsulfaat (AS)
  • diammoniumfosfaat (DAP)
  • triplesuperfosfaat (TSP).

Groep 1.2

Niet UN-geclassificeerde anorganische (minerale) meststoffen die nitraathoudend zijn. Veruit het overgrote deel van de meststoffen behoort tot deze groep. Enkele voorbeelden:

  • kalksalpeter (dubbelzout)
  • kalkammonsalpeter (KAS)
  • NPK-, NP- en NS-meststoffen (op basis van calciumsulfaat) met minder dan 70% ammoniumnitraat
  • ammoniumsulfaat-nitraat (ASN) met minder dan 45% ammoniumnitraat

Groep 1.3

UN-geclassificeerde minerale meststoffen die overeenkomstig de geldende criteria als oxiderende stof worden geclassificeerd. Het gaat hier om de stoffen met één van de volgende UN-nummers: 1477, 1479, 1486, 1498 en 1499.

Hieronder vallen de nitraathoudende minerale meststoffen zoals kaliumnitraat en natriumnitraat.

Groep 2

Minerale meststoffen met UN-nummer 2071. Deze stoffen zijn ingedeeld in de klasse 9 van de UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods.

Hieronder vallen alleen die samengestelde ammoniumnitraathoudende meststoffen van het type NPK, NP of NK met ten hoogste 70% ammoniumnitraat die volgens de voorgeschreven gazengoot-test kunnen deflageren.

Niet van toepassing

Deze activiteit betreft niet het opslaan van vloeibare kunstmest, zie hiervoor