Inbouw landbouw 1 januari 2013

Op 1 januari 2013 zijn de agrarische activiteiten opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Met dit wijzigingsbesluit zijn agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit opgenomen. Het gaat om activiteiten die eerder waren geregeld in het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins milieubeheer, het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het Lozingenbesluit bodembescherming. Deze besluiten zijn ingetrokken.

Buiten inrichtingen

De activiteiten die waren geregeld in het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en in het Lozingenbesluit bodembescherming kunnen ook buiten inrichtingen plaatsvinden. Het gaat hier om bescherming van de bodem en het lozen in een oppervlaktewater. Het Activiteitenbesluit is daarom ook van toepassing geworden op een aantal agrarische activiteiten die buiten de inrichting kunnen plaatsvinden. Dit is ook de reden dat de naam is gewijzigd in Activiteitenbesluit milieubeheer.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Tegelijkertijd is de omgevingsvergunningplicht milieu voor een groot aantal veehouderijen vervangen door de omgevingsvergunning beperkte milieutoets). Deze toets is beperkt omdat maar aan een of enkele milieu-aspecten wordt getoetst.