Vierde tranche Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2016 is de wijziging van het Activiteitenbesluit (vierde tranche, tweede fase) en de Activiteitenregeling in werking getreden. Hieronder ziet u de landbouwwijzigingen: voor agrarische activiteiten. Bij de pagina's over Activiteitenbesluit staat een overzicht van alle wijzigingen.

Met de vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit zijn onder andere hondenkennels, volières, dierentuinen en installaties voor monovergisting onder het Activiteitenbesluit gekomen.  Kinderboerderijen vallen nu niet meer onder paragraaf 3.5.8.

Daarnaast is het normatieve deel van de Nederlandse emissieRichtlijn (NeR) in het Activiteitenbesluit opgenomen. Ook staan er nu er erkende energiebesparende maatregelen in de Activiteitenregeling. Tot slot zijn er wijzigingen om voorschriften te verduidelijken, om zaken te repareren en om de lasten te verlichten.

Het wijzigingsbesluit is 1 oktober 2015 gepubliceerd in Staatsblad nummer 337. De wijzigingsregeling is 2 oktober 2015 gepubliceerd in Staatscourant nummer 29035. Een apart inwerkingtredingsbesluit liet de wijzigingen rond energie op 1 december 2015 in werking treden. De overige wijzigingen traden in werking op 1 januari 2016.

Monovergisting
Voor de activiteit monovergisting staan de voorschriften in een nieuwe paragraaf: § 3.5.10 Kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen. De voorschriften gelden voor bedrijven met een verwerkingscapaciteit van maximaal 25.000 m3 dierlijke mest per jaar.

De voorschriften in paragraaf 3.5.10 zijn ook van toepassing op:

 • Biologische behandelingen van dierlijke mest (voor of na het vergisten)
 • Het opslaan van het digestaat van het vergisten van dierlijke mest (mits nog biologisch actief)
 • Het opslaan, bewerken en transporten van vergistingsgas tot maximaal 20.000 liter-tanks

De milieuthema's die spelen bij deze activiteiten zijn veiligheid, geur en bodem. De voorschriften zijn afgeleid van de Handreiking monovergisting van mest.

Monovergisting wordt niet helemaal vergunningvrij. Een OBM (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) vervangt de omgevingsvergunning milieu.

Er staat een nieuw voorschrift in de Activiteitenregeling: installaties voor monomestvergisting en vergistingsgasopwerking moeten voldoen aan NTA 9766. Dit document bevat veiligheidseisen voor het ontwerp, het beheer en het onderhoud.
Het gaat om zaken zoals een elektronisch monitoringssysteem, ontzwaveling van het gas en het stabiliseren van het digestaat.
De NTA 9766 is in juli 2014 gepubliceerd. Bestel de NTA 9766 bij de NEN.

Bloemenververijen
Het verven (coaten) van bloemen staat in § 3.8.4 Coaten of lijmen van planten of onderdelen van planten. De milieuthema's zijn lucht, geur en bodem. De VOS-maatregelen staan nu nog in de NeR (Nederlandse emissieRichtlijn).

Dierentuinen, maneges, volières, kinderboerderijen
Lawaaivogels, honden, dierentuinendieren en andere niet-landbouwhuisdieren hebben een eigen paragraaf. Hierin staan ook de voorschriften voor kinderboerderijen, hertenkampen e.d., die eerder nog onder de paragraaf 3.5.8 'Houden van landbouwhuisdieren' vielen.

De niet-landbouwhuisdieren hebben een eigen paragraaf gekregen met eisen, de nieuwe paragraaf 3.8.5. Deze geeft eisen voor het fokken, trainen of houden van:

 • neushoorn in de dierentuinmeer dan 25 vogels
 • meer dan 5 zoogdieren, die geen landbouwhuisdieren zijn (de voorschriften voor het houden van landbouwhuisdieren staan immers al in § 3.5.8)
 • kinderboerderijen
 • hertenkampen
 • valkeniers
 • hondentrainingsbedrijven

De milieuthema's zijn geur, geluid en bodem.

Lozingen op mestkelder
Spoelwater van de melktank of percolaat van kuilvoeropslag mag - wat betreft het Activiteitenbesluit- worden geloosd op de mestkelder. Artikel 2.12 Activiteitenbesluit is aangepast. Het mengen van afvalstoffen en meststoffen is toegestaan als dat niet in strijd is met artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Lees meer op de themapagina afvalbeheer Activiteitenbesluit.

Overgangsrecht
Op een aantal plekken is het overgangsrecht van hoofdstuk 6 verplaatst naar hoofdstuk 3, onder meer bij:

 • § 3.4.5 Opslaan agrarische bedrijfsstoffen (vaste mest, kuilvoer, afgedragen gewas e.d.)
 • § 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat (mestbassins)
 • § 3.5.1 Telen in een kas
 • § 3.5.6 Behandelen van gewassen
 • § 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren

Wijziging Besluit omgevingsrecht
Het Besluit omgevingsrecht (Bor) is ook aangepast. Categorie 8.3 ziet er anders uit. Onderdeel a en b zijn verwijderd (het houden van honden en vogels in de buitenlucht en dierentuinen). Mosselbanken komen erin (het kweken van schaal- en schelpdieren in het oppervlaktewater).

Het kweken van ongewervelde dieren is beperkt tot het kweken van maden van vliegende insecten. Voor deze nieuwe activiteiten is een omgevingsvergunning milieu nodig.

De vergunningplicht vervalt voor onder andere het kweken van wijngaardslakken en wormen. Hiervoor zijn geen specifieke voorschriften opgenomen. Er is wel een voorschrift voor de opslag van dierlijke bijproducten voor het kweken van wormen.

Voor het opslaan van maximaal 600 m3 groenafval afkomstig van buiten de inrichting, waarbij het groenafval afkomstig is van derden is geen vergunning meer nodig. Voor groenafval afkomstig van eigen werkzaamheden bestond al vrijstelling van de vergunningplicht. Wijzigingen over de vergunningplicht rondom afval staan in dit overzicht.

Andere wijzigingen Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit verwijst niet meer naar de NeR maar naar afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit over lucht. De inhoud van de NeR (voorzover relevant) is in het Activiteitenbesluit opgenomen.

 • Artikel 1 onder c: 'stabiel' uit definitie van digestaat verdwijnt (nodig vanwege monovergisting)
 • Artikel 1 onder h: opslagtank moet vormvast zijn (nodig vanwege monovergisting)
 • Artikel 1.18: wijziging meldingseisen (nodig vanwege dierentuinen)
 • Artikel 3.46: geen aparte uitzondering meer voor kinderboerderijen en verder eisen voor opslag van vaste mest voor niet-landbouwhuisdieren (dierentuinen, kennels e.d.).
 • (§ 3.3.2.), Bij het wassen van werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast kan ook een andere maatregel worden toegepast dan de tot nu toe verplichte standaard zuiveringsvoorziening.

Wijzigingen Activiteitenregeling
Voor de volledigheid tot slot nog een overzicht van de wijzigingen van de Activiteitenregeling:

 • Voor de activiteit 'Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (vaste mest, kuilvoer, afgedragen gewas e.d.)': het overgangsrecht van artikel 6.5d gaat naar hoofdstuk 3 (een nieuw lid 10 bij artikel 3.65)
 • Voor de activiteit 'Opslaan drijfmest en digestaat (mestbassins)': het overgangsrecht van artikel 6.5f, 6.5g en 6.5h gaat naar hoofdstuk 3 (nieuwe leden bij artikel 3.67, 3.68 en 3.69)
 • Voor de activiteit 'Houden van landbouwhuisdieren': het overgangsrecht bij eisen voor luchtwassers gaat naar hoofdstuk 3 (nieuw lid 6 bij artikel 3.98)
 • Nieuwe paragraaf § 3.5.8 met voorschriften voor monovergisting
 • Nieuwe paragraaf § 3.8.3 met voorschriften voor bloemenververijen
 • Nieuwe paragraaf § 3.8.4 met voorschriften voor hondenkennels, dierentuinen, kinderboerderijen, volières, hertenkampen e.d.

Andere wijzigingen van de Vierde Tranche

De Vierde Tranche wijzigt niet alleen agrarische voorschriften. Ook voor andere activiteiten en bedrijfstakken zijn er veel veranderingen.