Omgevingsvergunning bouwen

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit geldt het limitatief-imperatief stelsel van de Wabo. Dit betekent dat het bevoegd gezag de omgevingsvergunning alleen mag weigeren via één van de weigeringsgronden van artikel 2.10, eerste lid Wabo. Doen die weigeringsgronden zich niet voor? Dan moet de omgevingsvergunning worden verleend.

Het risico voor de gezondheid is niet opgenomen als weigeringsgrond. Is door het bouwen ook  sprake van gebruik dat planologisch niet is toegestaan? Dan is van rechtswege een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik nodig. Daarbij speelt gezondheid wel een rol.

Conclusie

Het is niet mogelijk om risico’s voor de gezondheid voor omwonenden van veehouderijen mee te wegen bij een besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen. Het onderdeel 'Instrumenten ruimtelijke ordening' gaat daarom niet in op de omgevingsvergunning bouwen.