Voorzorg toepassen

Past het bevoegd gezag voorzorg toe? Dan moet het steeds per geval beoordelen of het nodig is uit voorzorg maatregelen voor te schrijven.

Daarbij is belangrijk:

  • de aard en ernst van de mogelijke risico’s
  • de rechtvaardiging van maatregelen met het oog op die risico’s.

Daarom is het van belang om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Welke gevolgen kunnen er optreden bij niet-handelen?
  • Wat zijn de mogelijke schadelijke gevolgen?
  • Is de optredende gezondheidsschade aanvaardbaar?
  • Is het aannemelijk dat de gevolgen optreden door het houden van de dieren in de veehouderij?

Effect van de maatregel

Voorwaarde om een maatregel te kunnen opleggen is dat het besluit goed gemotiveerd en zorgvuldig afgewogen is. Duidelijk moet worden gemaakt wat de gevolgen kunnen zijn als deze maatregel niet wordt opgelegd. In relatie tot het beoogde doel moet de maatregel:

  • geschikt zijn (het werkt/doet iets)
  • proportioneel zijn (kosten-baten verhouding) en
  • noodzakelijk zijn (keuze voor minst ingrijpende optie van alle maatregelen die doel kunnen bereiken)