Afvloeiend hemelwater particulieren

Op particulier terrein is primair de eigenaar van het terrein verantwoordelijk voor de afvoer van het hemelwater. Anders dan bij huishoudelijk afvalwater heeft de gemeente geen zorgplicht om te zorgen voor afvoer van hemelwater. Wanneer het niet doelmatig is om te zorgen voor eigen afvoer van hemelwater kan de gemeente dit verzorgen. De gemeenten zijn verplicht de zorg voor het hemelwater uit te werken in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

Het hemelwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of wordt in de bodem geïnfiltreerd. Uitgangspunt hierbij is dat hemelwater schoon is. Wanneer het hemelwater te verontreinigd is, dient het afvalwater ter plaatse te worden gezuiverd, bijvoorbeeld in een helofytenfilter.

Lozen van hemelwater afkomstig van huishoudens op vuilwaterriool is niet verboden. Het Activiteitenbesluit, Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Besluit lozen buiten inrichtingen bieden mogelijkheden om hiertoe bij maatwerkvoorschrift eisen te stellen.

De gemeenten kunnen ook bij verordening zaken met betrekking tot afstromend hemewater regelen.

Schematische weergave regelgeving voor hemelwater en grondwater

Afkoppelen hemelwater

Om lozingen van hemelwater op het vuilwaterriool te veranderen wordt vaak gesproken over afkoppelen van zulke lozingen. De afweging wanneer en hoe bepaalde wijken hemelwater moeten afkoppelen, volgt uit het lokale beleid voor hemelwater dat is opgenomen in het gemeentelijk riolering plan (GRP). De gemeente kan ervoor kiezen om de zorg voor hemelwater neer te leggen bij de particulier (lozer). Bijvoorbeeld als er voldoende mogelijkheden zijn om dit water af te voeren richting oppervlaktewater of te infiltreren in de bodem, een wadi.

Een gemeente hoeft hierbij niet te kiezen voor het wettelijk spoor van een verordening. Via voorlichting kan de gemeente (en waterschap) uitleggen waarom een lozing van hemelwater op vuilwaterriool ongewenst is. Hierbij kan de gemeente verwijzen naar de inhoud van het GRP.

Bouwmetalen

Voor veel bij huishoudens gebruikelijke bouwmetalen zoals zinken dakgoten en loodslabben is een beoordeling gedaan of er niet teveel materiaal uitspoelt, uitloging. Bij gebruik van deze gecertificeerde bouwmaterialen mag er op de bodem of oppervlaktewater, hemelwaterriool geloosd worden. Daarom staan er geen voorschriften in het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah).

Soms krijgen huizen een ongebruikelijke bouwconstructie. Bijvoorbeeld een gevel of dak dat voornamelijk uit een uitloogbaar materiaal bestaat. Bijvoorbeeld een gehele gevel is bekleed met zink. Dan kan de lozing van vervuilende stoffen beduidend hoger zijn dan normaal. Het bevoegd gezag kan op basis van artikel 4 lid 2 van het Blah een maatregel voorschrijven aan die een huishouden. De maatregel moet;

  • de uitloging beperken,
  • de uitgeloogde stoffen voor de lozing tegenhouden.

Het bevoegd gezag moet dan wel aantonen dat deze maatregelen vanuit waterkwaliteitsdoelstellingen of bescherming van de bodem nodig zijn.

Zie voor meer informatie


Uw onderwerpen