O5 De hoeveelheid afgevangen VOS

O5 staat voor de hoeveelheid VOS die door verbranding, andere zuivering van afgassen of afvalwaterzuivering vernietigd wordt, of bijvoorbeeld door adsorptie wordt opgevangen en daarom niet naar de buitenlucht wordt geëmitteerd. O5 moet bepaald worden als er een nageschakelde techniek aanwezig is en kan door meting of deels door berekening worden bepaald.

De waarde van O5 is het verschil tussen de concentratie aan VOS in de afgassen en de VOS-concentratie in de ongereinigde massastroom; in feite wordt op deze manier de efficiëntie van de nageschakelde techniek bepaald.

Berekenen

Om O5 te kunnen berekenen, is het nodig zowel de afgasconcentratie als de ongereinigde concentratie te bepalen. Door vermenigvuldiging met het debiet en de emissietijd kan dan de afgevangen hoeveelheid VOS per jaar worden bepaald. Er geldt:

O5 (VOS/jaar) = (OC - AC) x DB x ET

  • O5 = Hoeveelheid VOS die is verwijderd of vernietigd (in kg VOS/jaar).
  • OC = Concentratie VOS in ongereinigde massastroom (in kg VOS/Nm3)
  • AC = Afgasconcentratie van VOS (in kg VOS/Nm3)
  • DB = Debiet (in m3/uur)
  • ET = Emissietijd (in uur/jaar)

Van C naar VOS

Als de VOS-concentratie met behulp van bijvoorbeeld FID is bepaald in kg C/m³, dan kan deze concentratie met behulp van GC-MS worden omgerekend in kg VOS/m³. Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 6 ‘Meten en Controleren'.

Waterzuivering

Als er een significante hoeveelheid VOS via de waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf verwijderd wordt, moet deze hoeveelheid bij de berekening van O5 worden meegenomen. De berekening gebeurt op dezelfde manier als we hierboven voor de luchtemissies hebben beschreven.

Verdunning

Het combineren van afgasstromen om te koelen of te verdunnen indien dit technisch gerechtvaardigd is, is toegestaan. Deze extra afgasstromen mogen echter niet worden meegeteld (gemeten of berekend) bij het beoordelen of een bepaalde afgasstroom aan de eisen voldoet.

Deels berekenen

Een van beide metingen (voor en na de behandeling) kan achterwege blijven als er onderbouwde en betrouwbare gegevens beschikbaar zijn van verwijderingsrendementen van nabehandelingsapparatuur. Als bijvoorbeeld de emissieconcentratie na de nabehandeling (AC), en het rendement (R) daarvan bekend zijn, is het concentratieverschil:

[AC] / [100% - R (%)] - AC

Als metingen of aannames niet gebaseerd zijn op worst-case scenario's dan moet aangetoond worden dat ze gebaseerd zijn op representatieve bedrijfsomstandigheden. Aangeraden wordt als bevoegd gezag aanwezig te zijn bij metingen om de omstandigheden te kunnen beoordelen. Het bepalen van O5 kan soms niet nauwkeurig genoeg.