O1 De gekanaliseerde emissie naar de lucht

De hoeveelheid VOS in de afgassen (O1) kan op meerdere manieren worden bepaald.

Afgas meting

De eerste manier is O1 af te leiden van de gemiddelde afgasconcentratie (uurgemiddelde), het debiet en de emissietijd. Er geldt dan:

O1 (kg/jaar) = AC x DB x ET

  • O1 = Hoeveelheid VOS in afgassen (in kg VOS/jaar)
  • AC = Afgasconcentratie (in kg VOS/Nm3)
  • DB = Debiet (in m3/uur)
  • ET = Emissietijd (in uur/jaar)

De afgasconcentratie en het debiet moeten door metingen worden vastgesteld. Als de afgasconcentratie via FID is vastgesteld in kg C/m³, dan kan door berekening of via GC-MS (zie voor uitleg hoofdstuk 6 'Meten en Controleren') de VOS-concentratie in de afgassen worden bepaald. In de Activiteitenregeling zijn nadere eisen opgenomen voor het meten van de afgasconcentratie. In hoofdstuk 6.1 worden deze eisen verder toegelicht.

De emissietijd (in uur/jaar) geeft de tijd aan dat de activiteit daadwerkelijk plaatsvindt. De emissietijd is dus niet per definitie gelijk aan de bedrijfstijd. Het bedrijf dient de emissietijd zelf te registreren. Hiervoor kunnen urentellers op bijvoorbeeld de afzuiging worden gebruikt.

Efficiëntie naverbrander

De tweede manier om O1 te berekenen is de hoeveelheid VOS die naar de naverbrander gaat te bepalen en die te corrigeren voor de efficiëntie van de nageschakelde techniek. Er geldt dan:

O1 (kg/jaar) = OM x (1 - (EFF/100))

  • O1 = Hoeveelheid VOS in afgassen (in kg VOS/jaar)
  • OM = Hoeveelheid VOS die naar naverbrander gaat (in kg VOS/jaar)
  • EFF = Efficiëntie van nageschakelde techniek (in %)

Bekende diffuse en totale emisie

In bijzondere omstandigheden kan de afgasconcentratie zonder meting bepaald worden. Dit kan het geval zijn bij een niet fluctuerende afgasconcentratie (constant over het hele jaar) waarbij zowel de totale emissie als de diffuse emissie (F) bekend is. Als het aantal kg VOS in de diffuse emissie bekend is, dan kan de afgasconcentratie op basis hiervan bepaald worden. De diffuse emissie kan bekend zijn omdat deze aantoonbaar nihil is, gemeten is, of omdat deze een door middel van (branche) onderzoek onderbouwde waarde heeft.

De bepaling van de afgasconcentratie vanuit bekende diffuse emissie geldt alleen voor emissies die niet fluctueren in de tijd. Dit omdat met onderstaande methode een jaargemiddelde concentratie berekend wordt. Als het bedrijf nabehandelingsapparatuur gebruikt, is uiteindelijk toch een meting nodig (zie hiervoor Bepaling O5).

De afgasconcentratie (mg VOS/m3) is dan:

O1 = [Totale emissie - F (kg/jaar) x 106 mg/kg] / [debiet (m3/uur) x tijd (uur/jaar)]

Voor de concentratie in mg C/m³ moet de uitkomst vermenigvuldigd worden met de C-factor.