Internetconsultatie Activiteitenregeling: wijziging stofklassenlijst en lijst MTR-waarden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft wijzigingen aangebracht in de stoffenlijst van bijlage 12 Activiteitenregeling. En in de lijst met MTR-waarden (bijlage 13 van de Activiteitenregeling).

Inspraakmogelijkheid

U kunt de documenten met de wijzigingen vinden op de internetconsultatiewebsite. U kunt tot en met 8 april 2021 aangeven waar u het wel of niet mee eens bent.

Inhoud wijzigingen lucht

Bijlage 12a, 12b en 13 zijn aangepast. In bijlage 12a zijn nieuwe stoffen (xlsx, 147 kB) toegevoegd. In bijlage 12b zijn alleen namen gecorrigeerd en Cas-nummers van groepen stoffen.

Bijlage 13 is aangevuld met stoffen (xlsx, 20 kB) waarvan het bevoegd gezag al een norm heeft aangevraagd.

De wijzigingen zijn gericht op het actueel houden van de Activiteitenregeling en daarmee op het behoud van een goede uitvoerbaarheid en naleefbaarheid van de Activiteitenregeling.

Andere wijzigingen

Naast deze wijzigingen in verband met CLP, REACH en ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen), is er een wijziging over het zuiveringsrendement van afvalwater uit de glastuinbouw. De regeling wijzigt daarnaast nog de Regeling bodemkwaliteit.

Invloed op het milieu

Deze wijzigingen zijn actualiseringen, zoals het herstel van omissies. De gevolgen voor het milieu zijn daarmee naar verwachting neutraal tot positief.