Controlevoorschriften hulpmiddel - complexe situaties

Vraag

De voorbeeldvoorschriften die het hulpmiddel controlevoorschriften geeft, gaan uit van de emissie van 1 stof uit 1 bron met 1 nageschakelde techniek. Welke complexere situaties zijn er daarnaast mogelijk en hoe moet ik hiermee omgaan binnen het hulpmiddel?

Antwoord

Wanneer de daadwerkelijke situatie afwijkt van de emissie van 1 stof uit 1 bron met 1 nageschakelde techniek, zijn de voorbeeldvoorschriften niet zonder meer toepaspaar. Het gaat om onder meer de volgende situaties:

Er zijn historische (meet)gegevens bekend waaruit blijkt dat de installatie al jaren zonder problemen of juist met problemen functioneert. Artikel 2.8 van het Activiteitenbesluit geeft dan de mogelijkheid om het standaard controleregime te verlichten of te verzwaren. U kunt dan in het hulpmiddel de concentraties of het debiet zo aanpassen, dat het hulpmiddel:

  • wel de correcte emissie-eis handhaaft, maar
  • naar een controleregime verschuift dat 1 stap lichter of zwaarder is dan het oorspronkelijke regime.

Het bedrijf heeft meerdere bronnen die dezelfde stof uitstoten. In dat geval moet u volgens het Activiteitenbesluit de gereinigde massastromen van alle bronnen optellen voor toetsing aan de grensmassastroom en het eventueel opleggen van een emissie-eis. Dit is niet verwerkt in het hulpmiddel en zult u apart moeten uitvoeren. Als de emissie-eis per bron eenmaal bekend is, kan het hulpmiddel wel weer worden gebruikt voor het bepalen van het controleregime per bron. U moet de voorbeeldvoorschriften voor de verschillende bronnen vervolgens combineren.

Er komen meerdere stoffen tegelijk vrij uit 1 bron. In dat geval kan de sommatiebepaling van toepassing zijn. Dit houdt in dat u de gereinigde massastromen van de verschillende stoffen per categorie of klasse van stoffen moet optellen voor toetsing aan de grensmassastroom en het eventueel opleggen van een emissie-eis. Dit zult u apart moeten uitvoeren. Als de emissie-eis per gesommeerde stofklasse of -categorie eenmaal bekend is, kan u het hulpmiddel wel weer gebruiken voor het bepalen van het controleregime voor die stofklasse of -categorie.

De installatie heeft meerdere nageschakelde technieken. In dat geval kunt u bijvoorbeeld twee maal het hulpmiddel doorlopen met identieke gegevens onder "Informatie uit de aanvraag", maar een verschillende nageschakelde techniek bij "Controleregime". U combineert vervolgens de twee sets voorbeeldvoorschriften.