Eigenschappen van wegvakken

De informatie over de hoeveelheid emissie die een weg genereert, staat in de tabellen van het wegenbestand. Het wegenbestand bevat daarom verkeersintensiteiten, voertuigtypen en de snelheid waarmee het verkeer zich verplaatst.

Voor SRM-2 wegen wordt daarnaast informatie opgenomen die relevant is voor de wijze waarop de emissie zich vanaf de weg verspreidt over het gebied. Het gaat hierbij om zaken zoals weghoogte en schermen.

In de tabellen hieronder staan de eigenschappen van het wegenbestand per bestandstype weergegeven. De eerste tabel geeft een korte samenvatting, de tweede tabel bevat een uitgebreide toelichting per eigenschap.

De eerste tabel geeft met licht en donkerblauw aan welke eigenschappen bijdragen aan de rekenresultaten van een SRM-1 of een SRM-2 weg. Als een eigenschap het rekenresultaat actief beïnvloedt, dan krijgt deze de waarde 'ja'. Geeft de eigenschap alleen aan of een onderdeel wel of niet meegenomen wordt, dan is het effect benoemd als 'validatie'. Een voorbeeld van een validatie is de afstand tot het scherm: alle schermen binnen 50 meter worden wel meegenomen, alle schermen buiten 50 meter worden genegeerd. De gebruiker geeft aan op welke afstand een scherm staat.

Overzicht_eigenschappen_wegen_SRM

In de onderstaande tabel staan alle eigenschappen weergegeven die u in kunt vullen in het wegsegmentenbestand. Bij elke eigenschap staat een toelichting over de benodigde invoergegevens.

Identificatie- en eigendomskolommen

De identificatie- en eigendomsrechten van de gegevens in de Monitoringstool is geregeld met de data in de identificatie- en eigendomskolommen. De eigendomskolommen hebben geen functie in de Rekentool.

In het wegvakkenbestand zorgen de volgende kolommen voor de identificatie van het wegvak:

 • segment_id
 • hoogte
 • geometrie/geomet_wkt

In het wegvakkenbestand zijn de volgende eigendomskolommen opgenomen:

 • overheidid
 • wegbeheer

U kunt de gegevens van de identificatie- en eigendomskolommen niet zomaar wijzigen in de Monitoringstool. Hiervoor volgt u de procedure zoals op de pagina bestanden bewerken is uitlegd.

Beschrijving van de kolommen en mogelijke invoerwaarden

In de onderstaande tabel staan alle eigenschappen weergegeven die u in kunt vullen in het wegvakkenbestand. Bij elke eigenschap staat een toelichting over de benodigde invoergegevens.

Eigenschappen van wegsegmenten

naam

omschrijving en vereisten

opmerkingen en aandachtspunten

segment_id

 • Identificatiekolom
 • Gehele waarden groter dan ‘0’ invullen (bijv. 15001).
 • Voor gemeentelijke en provinciale wegen meestal een vijf-cijferige code. Bij rijkswegen een zeven-cijferige code.
 • Verplicht in te vullen met een in het bestand uniek nummer.
 • Als de geometrie van het wegvak niet is opgegeven (kolom geomet_wkt leeg is) zal de tool deze proberen op te zoeken uit de gegevens in de database.
 • Bij het importeren van de bestanden zal de tool het door u opgegeven segment_id mogelijk een nieuw nummer geven. Als het wegvak al bestaat zal het segment_id uit de database gebruikt worden. Als het wegvak nieuw is zal de tool een nieuw (voor de database uniek) segment_id aanmaken.
 • Het eventueel hernummeren gebeurt intern en merkt u niets van. Alleen in de export en rekenresultaten zult u de nieuwe segment_id vinden. Het kan dus zijn dat de door u opgegeven segment_id niet meer bestaat.
 • Tip: als gebruik wordt gemaakt van geëxporteerde bestanden van de Monitoringstool én de ligging van het wegvak niet gewijzigd hoeft te worden adviseren wij om deze kenmerken niet te wijzigen / hernummeren.

nwb_weg_id

 • Dit is het identificatienummer van het wegvak zoals opgenomen in het Nationaal Wegenbestand (NWB).
 • Wordt automatisch gevuld met behulp van het NWB.
 • Dit veld en volgende kunnen helpen bij het sorteren van het wegvakkenbestand en het uitvoeren van selecties.
 • Een NWB-wegvak kan in de Monitoringstool uit meer segmenten bestaan. Dat is zichtbaar aan de begin- en eindpositie. Een NWB-wegvak begint bij 0 en eindigt bij 1. Enkele opeenvolgende rijen kunnen samen een NWB-wegvak vormen.
 • Wilt u een segment verwijderen? Verwijder dan alle segmenten (rijen) van het NWB-wegvak uit de shape of CSV;
 • Is één van die segmenten relevant voor de berekening? Laat de andere segmenten die bij betreffend NWB-wegvak horen dan ook staan in het wegvakkenbestand.csv.

nwb_versie

 • Dit is het versienummer van het NWB uitgedrukt in jjmm (jaar in één of twee cijfers, maand in twee cijfers).
 • Wordt automatisch gevuld met behulp van het NWB.

begin_pos

 • Startpunt van het wegvak geprojecteerd op het NWB-wegvak. Als ‘begin_pos’ < ‘end_pos’: segment heeft dezelfde digitaliseerrichting als in het NWB, anders is digitaliseerrichting tegengesteld.
 • Wordt automatisch gevuld met behulp van het NWB.

eind_pos

 • Eindpunt van het wegvak geprojecteerd op het NWB wegvak. Als ‘begin_pos’ < ‘end_pos’: segment heeft dezelfde digitaliseerrichting als in het NWB, anders is digitaliseerrichting tegengesteld.
 • Wordt automatisch gevuld met behulp van het NWB.

overheidid

 • Eigendomskolom.
 • Jurisdictiecode van de overheid cq wegbeheerder die eigennaar is van het rekenpunt.
 • Verplicht in te vullen voor alle records.

overheid

 • Naam overheid cq wegbeheerder.
 • Niet verplicht in te vullen, reeds ingevulde naam niet aanpasbaar want afgeleid uit overheid_id.

straatnaam

 • Straatnaam, overgenomen uit het NWB
 • Niet verplicht in te vullen.

straatnr

 • Wegnummer, overgenomen uit het NWB.
 • Niet verplicht in te vullen.

wegbeheer

 • Eigendomskolom.
 • Wegbeheerder van het wegvak.
 • Afkortingen:
  • G = gemeentelijke weg,
  • P = provinciale weg,
  • R = rijksweg
  • W = waterschap
 • Verplicht in te vullen voor alle records.

hoogte

 • Identificatiekolom
 • Gemiddelde hoogte van het wegvak t.o.v. omringend maaiveld.
 • Geheel getal tussen -30 en 30 meter.
 • In de berekening wordt volgens de Rbl de hoogte afgekapt op -6 en +12 meter in geval van lagere resp. hogere opgeven waarden
 • Verplicht in te vullen voor alle records.
 • Alleen SRM2-berekeningen gebruiken dit gegeven.

Let op. In combinatie met de geometrie en segment_id wordt de hoogte gebruikt voor identificatie van het wegvak.

 • Voor sommige vormen (dijk, talud, etc.) gelden correcties op de in te voeren hoogte, zie bijlage II van de Rbl.

x

 • X-coördinaat (rijksdriehoek-coördinaten) zwaartepunt wegvak (in meters; decimalen toegestaan), is voor de bestaande NWB-wegvakken door de database berekend.
 • Niet verplicht in te vullen. Ligging zoals gegeven in kolom geometrie is bepalend.
 • Als gebruik wordt gemaakt van geëxporteerde bestanden van de Monitoringstool én de ligging van het wegvak niet gewijzigd hoeft te worden adviseren wij om deze kenmerken niet te wijzigen / hernummeren.
 • Het verplaatsen van een wegvak adviseren wij met behulp van een GIS programma te doen.

y

 • Y-coördinaat (rijksdriehoek-coördinaten) zwaartepunt wegvak.
 • Niet verplicht in te vullen. Ligging zoals gegeven in kolom geometrie is bepalend.

wegtype

 • Geeft aan welk wegtype het wegsegment is voor SRM2 wegvakken.
 • Voor SRM2-wegen kiest u uit de waarden 92, 93, 94:
  • 92 = weg van het onderliggende wegennet met een breed profiel
  • 93 = (snel)weg van het hoofdwegennet met een breed profiel
  • 94 = (snel)weg van het hoofdwegennet met een breed profiel en toepassing van strikte handhaving op de snelheid
 • Ook verplicht in te vullen voor SRM1-wegen alhoewel dit gegeven niet gebruikt wordt. Er kan gekozen worden uit de waarden 0, 1, 2, 3, 4. De gekozen waarde heeft geen effect op de rekenresultaten.
 • Accuraat invullen voor SRM2-wegvakken.
 • Voor SRM1-wegvakken is het wegtype in het rekenpunten-bestand leidend voor het uitvoeren van de SRM1-berekening.
 • Tip: gebruik voor SRM1-wegen de waarde '0' om helder te maken dat het een SRM1-weg betreft en dat het wegtype daarom in de rekenpunten wordt bepaald.
 • Strikte handhaving betekent snelwegen waar trajectcontroles gelden. De emissiefactoren behorende bij situaties met strikte handhaving verschillen ten opzichte van de ‘normale’ verkeerssituatie op een snelweg.

snelheid

 • Deze parameter geeft aan welk snelheidstype een SRM1-wegvak heeft.
 • De tool gebruikt aan de hand van het ingevoerde type de corresponderende emissiefactoren in de berekening.
 • U kiest voor SRM1-wegvakken uit de waarden b, c, d, of e (in kleine letters):
  • b = “buitenweg algemeen”. Typisch buitenwegverkeer, een gemiddelde snelheid van ongeveer 60 km/h, gemiddeld ca. 0,2 stops per afgelegde km.
  • c = “normaal stadsverkeer”. Typisch stadsverkeer met een redelijke mate van congestie, een gemiddelde snelheid tussen de 15 en 30 km/h, gemiddeld ca. 2 stops per afgelegde km.
  • d = “stagnerend stadsverkeer”. Stadsverkeer met een grote mate van congestie, een gemiddelde snelheid kleiner dan 15 km/h, gemiddeld ca. 10 stops per afgelegde km.
  • e = ”stadsverkeer met minder congestie”. Stadsverkeer met een relatief groter aandeel “free-flow” rijgedrag, een gemiddelde snelheid tussen de 30 en 45 km/h, gemiddeld ca. 1,5 stop per afgelegde km.
 • Ook verplicht in te vullen voor SRM2- wegvakken alhoewel dit gegeven niet gebruikt wordt.
 • Alhoewel het snelheids-aanduidingen voor SRM1-wegvakken betreffen moet er ook een waarde ingevuld zijn als het om een SRM2-wegvak gaat.
 • Vul in geval van een SRM2-wegvak de waarde b in.
 • Het gehanteerde snelheidstype heeft betrekking op de ‘normale’ verkeerssituatie van het wegvak. Het kan voorkomen dat gedurende een bepaalde, beperkte, periode van de dag stagnatie voorkomt. Deze situatie met beperkte stagnatie kan de gebruiker specificeren door in de kolommen stagf_lv, -mv, -zv en -bv aan te geven welk percentage van het verkeer te maken heeft met stagnatie.
 • Het verouderde snelheidstype a (snelweg) wordt vanaf 2012 niet langer geaccepteerd in de database.

tun_factor

 • Voor zowel SRM1 als SRM2 de aanduiding dat het wegvak grenst aan een tunnelmond en welke tunnelfactor er daarom geldt voor het wegvak.
 • De tunnelfactor geeft de emissies die vrijkomen in de tunnel, toegekend aan het aansluitende wegvak, weer.
 • Verplicht in te vullen voor SRM1- en SRM2-wegvakken.
  • Wanneer het wegvak in een tunnel ligt, geldt de waarde 0.
  • Wanneer het wegvak niet op een tunnel aansluit of daarin ligt, geldt de waarde 1.
  • Wanneer het wegvak wel op een tunnel aansluit maar er niet in ligt, geldt een waarde groter dan 1.
 • U bepaalt de waarde voor een SRM1-wegvak dat aan een tunnel grenst aan de hand van de formules1.12a en -b van bijlage 1 van de Rbl.
 • U bepaalt de waarde voor een SRM2-wegvak dat aan een tunnel grenst aan de hand van de formules 1.11a en -b van bijlage 2 van de Rbl.

boom_fact

 • Verplicht in te vullen voor alle records.
 • De keuze bestaat uit de waarden 1 / 1,25 / 1,5.
 • De ingevulde waarde wordt niet gebruikt in de berekeningen.
 • Let op: De ingevulde waarde wordt niet gebruikt in de berekeningen. Alleen de waarde van een overdrachtslijn in het rekenpuntenbestand wordt gebruikt.

maxsnelh_p

 • De wettelijke maximumsnelheid (in km/u) die geldt voor personenauto’s op het SMR2-wegvak.
 • Verplicht in te vullen voor alle records.
 • Gehele waarde ≥ 0 en ≤ 130
 • Geldt op het wegvak ook een dynamische maximum snelheid? Vul dan hier de lage maximum snelheid in, die betrekking heeft op de kolommen stagf_lv en int_lv.
 • De maximumsnelheid wordt alleen gebruikt in SRM2-berekeningen, maar ook voor SRM1-wegvakken moet een waarde ≥ 0 ingevuld zijn.
 • De ingevulde waarde heeft geen invloed op de SRM1-berekening.
 • Aan de hand van de ingevoerde waarde kiest de tool de emissiefactor van een bepaalde SRM2- snelheidscategorie. Ingevulde waarde :
  • ≤ 80 = categorie 80 km/u
  • > 80 ≤ 100 = categorie 100 km/u
  • > 100 ≤ 120 = categorie 120 km/u
  • > 120 ≤ 130 = categorie 130 km/u

maxs_p_dyn

 • De dynamische maximale snelheid (in km/u) die geldt voor personenauto’s op het SRM2-wegvak.
 • Niet verplicht in te vullen; alleen bij SRM2-wegvakken gebruiken.
 • Gehele waarde ≥ 0 en ≤ 130
 • Geldt op het wegvak ook een dynamische maximum snelheid? Vul dan hier de hoge maximum snelheid in, die betrekking heeft op de kolom int_dv.

maxsnelh_v

 • De wettelijke maximumsnelheid (in km/u) die geldt voor vrachtauto’s op het SMR2-wegvak. Aan de hand van de ingevoerde waarde gebruikt de tool de corresponderende emissiefactoren in de berekening.
 • Verplicht in te vullen voor SRM1- en SRM2-wegvakken.
 • Gehele waarde ≥ 0 en en ≤ 80

a_rand_l

 • De afstand tussen de wegas van het wegvak en de rand van de linkerkant van het wegvak (in meters).
 • Sinds2012 niet meer verplicht in te vullen.
 • Waarde ≥ 0. Evt. tot op 1 decimaal nauwkeurig.
 • De ingevoerde waarde heeft geen effect op het rekenresultaat.

a_gevel_

 • De afstand tussen de wegas van het wegvak en de gevel aan de linkerkant van het wegvak (in meters).
 • Niet verplicht in te vullen.

bebdicht_l

 • Bebouwingsfractie aan de linkerkant van het wegvak.
 • Niet verplicht in te vullen.

a_toepas_l

 • De afstand tussen de wegas van het wegvak en het rekenpunt met inachtneming van het toepasbaarheidbeginselaan de linkerkant van de weg (in meters).
 • Niet verplicht in te vullen.

a_scherm_l

 • Geeft aan welke afstand (in meters) er is tussen de wegas en het (geluids)scherm, als deze aanwezig is.
 • Niet verplicht in te vullen.
 • Waarden groter dan 0 invullen, tot op 1 decimaal nauwkeurig, of leeg laten.
 • Alleen invullen als een geluidsscherm langs de linkerkant van een SRM2-wegvak aanwezig is.
 • Alleen schermen tot een afstand van 50 meter hebben effect in berekening.
 • Zie beschrijving in bijlage II van de Rbl.

s_hoogte_l

 • Geeft aan wat de hoogte is van het (geluids)scherm langs de linkerkant van een SRM2-wegvak (in meters).
 • Niet verplicht in te vullen.
 • Waarden groter dan 0 invullen, tot op 1 decimaal nauwkeurig, of leeg laten.
 • Alleen gebruiken als een geluidsscherm langs de linkerkant van een SRM2-wegvak aanwezig is.
 • De max rekenhoogte van een scherm is 6 meter. Hogere waarden worden in de berekening behandeld als een scherm van 6 meter volgens de Rbl.
 • Zie beschrijving in bijlage II van de Rbl.

a_rand_r

 • De afstand tussen as en rand als bij links, maar aan de rechterkant van het wegvak.
 • De ingevoerde waarde heeft geen effect op het rekenresultaat.

a_gevel_r

 • De afstand tot de gevel als bij links, maar aan de rechterkant van het wegvak.

bebdicht_r

 • Bebouwingsfractie als bij links, maar aan de rechterkant van het wegvak.

a_toeps_r

 • Afstand incl. toepasbaarheidsbeginsel, als bij links, maar aan de rechterkant van het wegvak.

a_scherm_r

 • Afstand tot een (geluids)scherm als bij links, maar aan de rechterkant van het wegvak.

s_hoogte_r

 • Schermhoogte van een (geluids)scherm als bij links, maar aan de rechterkant van het wegvak.

stagf_lv

 • Hier geeft u aan of een bepaald deel van de verkeersintensiteit van licht verkeer op het wegvak te maken heeft met stagnatie of files. Voorbeeld: er komt gedurende een bepaalde, beperkte, periode van de dag stagnatie voor.
 • Verplicht in te vullen voor SRM1- en SRM2-wegvakken. Een waarde tussen 0 en 1 invullen:
  • 0: bij geen stagnatie / files;
  • > 0: bij stagnatie / files;
  • notatie: 7% stagnatie = 0.07
 • De opgegeven stagnatie heeft alleen betrekking op de voertuigen uit kolom int_lv;
 • De kolom int_lv_dyn heeft géén stagnatie.
 • Het betreft de etmaalgemiddelde fractie van de verkeersintensiteit van licht verkeer dat stagneert. Wanneer in kolom 'snelheid' de ‘gemiddelde’ verkeerssituatie van een SRM1-wegvak al als stagnerend ('d') is gekwalificeerd, voert u hier een waarde ‘0’ in.De stagnatiefactor geeft een verfijning van de gemiddelde snelheid.

int_lv

 • Verkeersintensiteit licht verkeer: het aantal lichte motorvoertuigen per etmaal (weekdaggemiddelde).
 • Verplicht in te vullen voor SRM1- en SRM2-wegvakken.
 • Gehele waarden invullen (≥ 0).
 • In geval van dynamische maximum snelheden: vul hier het aantal motorvoertuigen per etmaal (weekdaggemiddelde) in dat met de lage maximumsnelheid rijdt. Het deel van de motorvoertuigen dat met de hoge snelheid rijdt, vult u in kolom int_lv_dyn in.

int_lv_dyn

 • Verkeersintensiteit licht verkeer: het aantal lichte motorvoertuigen per etmaal (weekdaggemiddelde) dat met de hoge (dynamische) maximale snelheid rijdt.
 • De totale intensiteit lichte motorvoertuigen op een wegvak met dynamische maximum snelheden is de som van kolom int_lv en int_lv_dyn.
 • Verplicht in te vullen voor SRM1- en SRM2-wegvakken.
 • Gehele waarden invullen (≥ 0).
 • Heeft allen effect op SRM2-wegvakken.

stagf_mv

 • Hier geeft u aan of een bepaald deel van de verkeersintensiteit van middelzwaar verkeer op het wegvak te maken heeft met stagnatie of files.
 • Verplicht in te vullen voor SRM1- en SRM2-wegvakken. Een waarde tussen 0 en 1 invullen:
  • 0: bij geen stagnatie / files;
  • > 0: bij stagnatie / files;
  • notatie: 7% stagnatie = 0.07

int_mv

 • Verkeersintensiteit middelzwaar verkeer: het aantal middelzware motorvoertuigen per etmaal (weekdaggemiddelde).
 • Verplicht in te vullen voor SRM1- en SRM2-wegvakken.
 • Gehele waarden invullen (≥ 0).

stagf_zv

 • Hier geeft u aan of een bepaald deel van de verkeersintensiteit van zwaar verkeer op het wegvak te maken heeft met stagnatie of files.
 • Verplicht in te vullen voor SRM1- en SRM2-wegvakken. Een waarde tussen 0 en 1 invullen:
  • 0: bij geen stagnatie / files;
  • > 0: bij stagnatie / files;
  • notatie: 7% stagnatie = 0.07

int_zv

 • Verkeersintensiteit zwaar verkeer: het aantal zware motorvoertuigen per etmaal (weekdaggemiddelde).
 • Verplicht in te vullen voor SRM1- en SRM2-wegvakken.
 • Gehele waarden invullen (≥ 0).

stagf_bv

 • Hier geeft u aan of een bepaald deel van de verkeersintensiteit van bussen op het wegvak te maken heeft met stagnatie/files;
 • Verplicht in te vullen voor SRM1- en SRM2-wegvakken. Een waarde tussen 0 en 1 invullen:
  • 0: bij geen stagnatie / files;
  • > 0: bij stagnatie / files;
  • notatie: 7% stagnatie = 0.07

int_bv

 • Verkeersintensiteit bussen: het aantal bussen per etmaal (weekdaggemiddelde).
 • Verplicht in te vullen voor SRM1- en SRM2-wegvakken.
 • Gehele waarden invullen (≥ 0).

park_beweg

 • Het aantal parkeerbewegingen per dag over een afstand van 100 meter.
 • Niet verplicht om in te vullen.
 • Alleen invullen voor SRM1-wegvakken.
 • Gehele waarden invullen (≥ 0).
 • Dit is alleen van belang voor de berekening van benzeenconcentraties.

opmerking

 • Tekstveld voor opmerkingen bij het wegsegment.
 • Dit veld kunt u gebruiken om een koppeling te leggen met bijv. een verkeersmodel. U kunt in dit veld dan aangeven met welk wegvak(-ID) in het verkeersmodel een wegvak in het wegvakkenbestand van de Monitoringstool correspondeert.

gewijzigd

 • De datum in deze kolom wordt automatisch gegenereerd door de Monitoringstool.
 • U hoeft hier geen waarde in te vullen.

geomet_wkt

 • Identificatiekolom
 • In dit veld beschrijft u de geometrie van een wegvak in een CSV-bestand volgens het Well-known-Tekst format.
 • Komt alleen voor in CSV-bestanden.
 • De shapefile bevat geen geometriekolom. Deze is opgenomen in de .shp-bestand.
 • Wijziging van de ligging van een wegvak kunt u het beste in een shapefile doen met een GIS-programma of met de kaart.
 • Let op: de geometrie mag alleen 2D zijn.

actie

 • Actiekolom voor wijziging van de gegevens in de Monitoringstool.
 • In te vullen waarden ‘i’, ‘c’, ‘u’ of ‘d’.
 • De Rekentool maakt geen verschil tussen de waarde i, c, u of d.
 • Verplicht in te vullen voor alle records.
 • Bij een export uit de Monitoringstool staat de code default op 'u'.
 • Betekenis in de Monitoringstool:
  • i=insert/ c=create, als u een nieuw rekenpunt aanmaakt
  • u= update, als u de gegevens van het rekenpunt wijzigt
  • d = delete, als u het rekenpunt uit de Monitoringstool wilt verwijderen.

Let op:
Gebruik in de gegevens nooit een puntkomma (;). De puntkomma wordt namelijk gebruikt als scheidingsteken in het csv-bestand. Als u een puntkomma in de gegevens opneemt maakt dat het bestand onleesbaar voor de Monitoringstool en Rekentool.