Milieujaarverslag

Voor middelgrote stookinstallaties bestaat de rapportageverplichting. In het milieujaarverslag staan gegevens zoals de jaarvracht.

Stookinstallaties kunnen een onderdeel zijn van een inrichting die onder de Europese PRTR-verordening valt. Voor deze inrichtingen geldt dat zij mogelijk een Integraal PRTR-verslag moeten opstellen. Zij moeten bij overschrijding van de drempelwaarde hun emissie in het PRTR-verslag rapporteren.

Wanneer de stookinstallatie onderdeel is van een onder E-PRTR vallende inrichting, dan moeten de meetresultaten gebruikt worden voor het bepalen van de jaarlijkse emissies.

Jaarvracht

De metingen zijn in de vorm van concentratiemetingen. Deze moeten voor het PRTR-verslag worden omgerekend naar totale massa. Voor het Integraal PRTR-verslag gaat het om de totale vracht in het verslagjaar. Dit betekent dat de emissie tijdens start en stops en incidenten meegenomen moeten worden. Verder geldt dat er geen aftrek van meetonzekerheid (in de vorm van het 95%-betrouwbaarheidsinterval) is toegestaan.