PGS 15 - Koopmansgoederen en aanverwante stoffen

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2016. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2011.

Het samen opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen met koopmansgoederen en aanverwante stoffen is mogelijk.

Slaat een bedrijf aanverwante stoffen en koopmansgoederen samen met gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen op? Dan moeten de stoffen als gevaarlijke stoffen behandeld worden. Ze tellen mee in de bepaling van het beschermingsniveau. Voorschriften voor onder andere productopvang, onverenigbare combinaties, en dergelijke gelden ook voor deze stoffen.

Bij het bepalen of hoofdstuk 3 of hoofdstuk 4 van toepassing is, tellen de aanverwante stoffen en koopmansgoederen mee.

Voorbeeld

Een opslag met 8 ton gevaarlijke stoffen en 5 ton aan koopmansgoederen of aanverwante stoffen valt niet onder de reikwijdte van hoofdstuk 3. Omdat de totale hoeveelheid opslag binnen een opslagvoorziening groter is dan 10 ton, wordt gebruik gemaakt van de methodiek uit hoofdstuk 4.

Let wel:

  • Aanverwante stoffen mogen bij gevaarlijke stoffen in het vak worden opgeslagen (behalve bij onverenigbare combinaties).
  • Koopmansgoederen moeten in een apart vak worden opgeslagen bij beschermingsniveau 1 (bij beschermingsniveaus 2a, 3 en 4 moet het bevoegd gezag instemmen).

Deze koopmansgoederen en aanverwante stoffen tellen mee bij het vaststellen van het juiste beschermingsniveau.

Voor beschermingsniveau 4 moet van de koopmansgoederen en de aanverwante stoffen worden vastgesteld dat deze niet brandbaar en niet brandonderhoudend zijn. Hierbij kan de memo van het RIVM helpen: Brandbare vaste stoffen, onbrandbare stoffen en niet-brandonderhoudende stoffen in het kader van de richtlijn PGS15, d.d.21 maart 2015.

Bij het opslaan van gevaarlijke stoffen in combinatie met niet gevaarlijke stoffen zijn vooral de beheersbaarheid en bestrijdbaarheid van een brand van belang. De opslag van koopmansgoederen en aanverwante stoffen in een opslagvoorziening mag de bestaande risico's van de gevaarlijke stoffen in die opslag niet verhogen. De brandweer kan dit op verzoek beoordelen. En daarbij rekening houden met onder andere blus- en koelmogelijkheden en de inzetbaarheid van de brandweer om de veiligheid van aanwezigen te borgen.