Is het een IPPC-installatie?

Wat is de definitie van een IPPC installatie? Hoe bepaalt het bevoegd gezag of een installatie een IPPC installatie is?

Definitie IPPC-installatie

De definitie van IPPC-installatie staat in artikel 1.1 van de Wabo.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) artikel 1.1 eerste lid sub a:

IPPC-installatie: installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage 1 van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L334).

De basis van deze definitie is het begrip installatie in artikel 3, 3de lid van de Richtlijn industriële emissies (Rie):

"installatie": een vaste technische eenheid waarin een of meer van de in bijlage I of in deel 1 van bijlage VII vermelde activiteiten en processen alsmede andere op dezelfde locatie ten uitvoer gebrachte en daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten plaatsvinden die technisch in verband staan met de in die bijlagen vermelde activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging;

Gezien deze definitie omvat het begrip installatie ook daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten, die technisch in verband staan met de activiteit in bijlage 1 van de RIE. De vergunningverlener neemt deze activiteiten daarom ook op in een omgevingsvergunning voor een bedrijf met een IPPC-installatie.

Het is ook mogelijk dat er binnen één inrichting meerdere IPPC-installaties aanwezig zijn. In dat geval hoeft de vergunningverlener niet meerdere vergunningen te verlenen. Zie hiervoor Vraag en antwoord meerdere IPPC-activiteiten.

De richtlijn industriële emissies en de BBT-conclusies gelden voor een IPPC-installatie. Voor activiteiten die niet vallen onder de definitie van IPPC-installatie is dit niet verplicht. Wel moet ook dan altijd BBT toegepast worden. Hiervoor kan het bevoegd gezag de BBT-conclusies wel als informatiebron gebruiken.

De Europese Commissie heeft een uitgebreide handleiding geschreven over het begrip IPPC-installatie.

IPPC-categorie

Er is sprake van een IPPC-installatie als:

  1. binnen de inrichting één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (pdf, 4.2 MB). Zie ook de vraag en antwoorden.
  2. en de activiteit boven de drempelwaarde uitkomt. Een aantal IPPC-categorieën hebben geen drempelwaarde.

De drempelwaarden uit bijlage 1 hebben in het algemeen betrekking op de productiecapaciteit of op het vermogen. Vindt in dezelfde installatie of op dezelfde plaats verscheidene activiteiten van dezelfde categorie plaats, tel dan de capaciteiten van de activiteiten bij elkaar op. De capaciteit kan juridisch of technisch worden beperkt. Zie voor meer informatie hierover de FAQ voor het bepalen van de capaciteit van een IPPC-installatie.


Biomassa en/of afval?

De interpretatie van wat is biomassa is lastig. Meer informatie staat op de webpagina:

Stappenplan BBT bij IPPC

Stappenplan_IPPC installatie