Geluid in 't kort-glastuinbouwbedrijf in een glastuinbouwgebied

De uitleg op deze pagina geldt voor glastuinbouwbedrijven in een glastuinbouwgebied.
Een glastuinbouwbedrijf wordt in het Activiteitenbesluit gedefinieerd als een inrichting waarvan de hoofdactiviteit het in een kas telen van gewassen is. Een uitzondering hierop is een inrichting voor het in hoofdzaak telen van eetbare paddenstoelen of witlof.

De definitie van een glastuinbouwgebied is: 'cluster aaneengesloten percelen met overwegend glastuinbouwbestemmingen'.

Voor glastuinbouwbedrijven buiten een glastuinbouwgebied staat de uitleg op de pagina Geluid in 't kort-Agrarische inrichtingen.

De belangrijkste regels voor geluid van een glastuinbouwbedrijf in een glastuinbouwgebied in het Activiteitenbesluit hebben betrekking op:

Op de webpagina Geluid in het Activiteitenbesluit vindt u uitgebreide informatie over de geluidsregels in het Activiteitenbesluit.

Melding en akoestisch rapport

Vier weken voor oprichting of verandering van een inrichting moet de inrichtinghouder een melding doen bij het bevoegd gezag. Bij verandering is een melding alleen nodig als een afwijking ontstaat van eerder verstrekte gegevens. Meer informatie over de melding staat onder "Melding en Activiteitenbesluit internetmodule".

In de volgende gevallen is een akoestisch onderzoek bij een melding voor het oprichten of veranderen van een inrichting verplicht of kan het bevoegd gezag er om vragen:

Beschermingsniveau

Het beschermingsniveau tegen geluidhinder is geregeld in Afdeling 2.8 Geluidhinder. Het Activiteitenbesluit geeft doelvoorschriften voor geluid. De voorschriften zijn doorgaans van toepassing op het bedrijf als geheel en niet op afzonderlijke activiteiten. Het besluit en de ministeriële regeling schrijven geen specifieke geluidsmaatregelen voor.

Het Activiteitenbesluit biedt aan een beperkt aantal objecten bescherming. Het gaat om gevoelige gebouwen (waaronder woningen) en gevoelige terreinen. Het Activiteitenbesluit sluit hierbij aan bij het begrippenkader uit de Wet geluidhinder.

In algemene zin biedt het Activiteitenbesluit bescherming tegen het geluid veroorzaakt door de:

  • in de inrichting aanwezige installaties en toestellen
  • in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en
  • laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting.

Het Activiteitenbesluit bevat voor veel verschillende situaties uitzonderingen. Enkele voorbeelden van activiteiten die voor de beoordeling van het geluid niet worden beschouwd zijn:

  • Het maximale geluidsniveau van laad- en losactiviteiten tussen 6.00 en 19.00 uur.
  • Het maximaal geluidsniveau (LAmax) als gevolg van laad- en losactiviteiten in de avond- en nachtperiode ten behoeve van de aan- en afvoer van producten bij agrarische inrichtingen, voor zover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt.
  • Het maximaal geluidsniveau (LAmax) als gevolg van het verrichten van activiteiten tussen 19.00 uur en 6.00 uur ten behoeve van het wassen van kasdekken.
  • Het maximaal geluidsniveau (LAmax) als gevolg van het aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten tussen 23.00 en 7.00 als de drijver van de inrichting aantoont dat het geldende maximaal geluidsniveau niet te bereiken is door het treffen van maatregelen en het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is van 65 dB(A).
  • Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) als gevolg van het stomen van grond met een installatie van derden.

Voor een glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied, geldt het toetsingskader uit de volgende tabel.

tabel 2.17g Activiteitenbesluit


Norm (dB(A))

Periode (uur)

06-19

19-22

23-06

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

50

45

40

LAr,LT in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen

35

30

25

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70

65

60

LAmax in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen

55

50

45

Een inrichting is een glastuinbouwbedrijf als de hoofdactiviteit het in een kas telen van gewassen is. Een inrichting voor het in hoofdzaak telen van eetbare paddenstoelen of witlof is volgens de definitie van het Activiteitenbesluit geen glastuinbouwbedrijf. De definitie van een glastuinbouwgebied is: "cluster aaneengesloten percelen met overwegend glastuinbouwbestemmingen."

De waarden in voorgaande tabel gelden niet in alle gevallen. Andere grenswaarden kunnen deels of onder voorwaarden gelden in de volgende situaties:

Mogelijkheden voor maatwerk

In het Activiteitenbesluit is een aantal mogelijkheden voor individueel maatwerk opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om:

Naast de algemene mogelijkheden voor maatwerk, gelden voor inrichtingen met agrarische activiteiten de volgende specifieke mogelijkheden tot maatwerk:

Met een gemeentelijke verordening kan een gemeente voor agrarische inrichtingen in bepaalde gebieden een andere grenswaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) voorschrijven. Dan gelden de standaardwaarden voor agrarische inrichtingen niet. Voor meer informatie zie agrarische inrichtingen en gemeentelijk verordening.

Maatwerk kan ook gelden op basis van het overgangsrecht.

Overgangsrecht geluid

In het algemeen geldt dat wanneer geluidsartikelen uit een (vervallen) vergunning strenger of soepeler zijn dan het Activiteitenbesluit, de voorschriften uit de milieuvergunning nog drie jaar na het tijdstip van het van toepassing worden van het Activiteitenbesluit op die inrichting gelden.

Voor het aspect geluid staat het speciale overgangsrecht in Afdeling 2.8.

Voor glastuinbouwbedrijven kunnen een aantal artikelen uit Afdeling 2.8 van toepassing zijn.

Meer informatie

Op de webpagina Geluid in het Activiteitenbesluit vindt u uitgebreide informatie over de geluidsregels in het Activiteitenbesluit.