Op- en overslaginstallaties voor vloeistoffen met Vluchtige Organische Stoffen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'Installaties voor de op- en overslag van vloeistoffen'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit  zijn van toepassing op inrichtingen type C.

Deze activiteit staat in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit. De activiteiten in hoofdstuk 5 zijn niet integraal geregeld. Dit houdt voor deze activiteit in dat er alleen voorschriften zijn voor het milieuthema lucht. Milieuthema's die niet geregeld zijn in het Activiteitenbesluit, moet het bevoegd gezag opnemen in de omgevingsvergunning.

Uitleg van de activiteit

Onder deze activiteit valt de grootschalige op- en overslag van vloeistoffen anders dan benzine bij inrichtingen met een capaciteit van meer dan 150 kubieke meter tankvolume waar emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) bij vrijkomen. Dit komt voor bij ruwe olieterminals, raffinaderijen, chemische industrie en onafhankelijke tankopslagbedrijven. In de praktijk gaat het hier om 'terminals'.

Terminal

De activiteit gaat over opslag in combinatie met overslag bij terminals. De voorschriften zijn van toepassing op de gehele terminal.

Een ‘terminal’ is een inrichting of een gedeelte daarvan voor de op- of overslag van vloeistoffen van en naar mobiele tanks. Een terminal kan bestaan uit meerdere overslaginstallaties en meerdere opslagtanks. Een terminal is dus de gehele overslagplaats waar de overslagactiviteiten plaatsvinden. Terminals die bestemd zijn voor het verhuren van tankcapaciteit aan derden worden wel tankverhuurbedrijven genoemd.

De opslagtanks betreffen hier grote verticale cilindrische opslagtanks met intern of extern drijvende dekken. Mobiele tanks zijn in de praktijk vrachtwagens, tankwagons en schepen.

Een overslaginstallatie is hier een installatie op een terminal waar de vloeistoffen in mobiele tanks  worden overgeslagen. Het betreft het geheel van steigers met pompen en installaties voor het transporteren van en naar de mobiele tanks of van de ene opslagtank naar de andere. De dampterugwinningseenheid en het laadportaal (de plaats waar de mobiele tank wordt geladen) zijn onderdeel van de overslaginstallatie.

Niet van toepassing

Deze activiteit is niet van toepassing op: