Opslag van oxiderende of bijtende vloeistoffen in bovengrondse tanks

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "opslag van oxiderende of bijtende vloeistoffen in bovengrondse tanks". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Oxiderende stoffen

Oxiderende stoffen zijnstoffen van ADR klasse 5.1, zoals waterstofperoxide, diverse (hypo)chlorieten, chloraten en kaliumpermanganaat.

Bijtende stoffen

Bijtende stoffen zijnstoffen in ADR klasse 8, zoals bijvoorbeeld natriumhypochloriet (anders dan als vaste stof), natronloog, zwavelzuur en zoutzuur.

De voorschriften betreffen alleen ADR klassen 5.1 en 8, verpakkingsgroep II en III, zonder bijkomend gevaar. Vergunningplicht geldt voor het opslaan van deze stoffen als een van de opslagtanks een maximal inhoud heeft van 10 kubieke meter. Opslag van andere gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks is ook vergunningplichtig.

Opslagtank of procestank

Een opslagtank voor vloeistof is een opslagvoorziening met een inhoud van ten minste 300 liter, uitgezonderd een intermediate bulk container (IBC) die voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR. Meer informatie geeft de pagina Toelichting begrip opslagtank.


Gevaarlijke stoffen

Activiteitenbesluit, artikel 1.1

gevaarlijke stoffen: stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code