Lozingsvoorschriften ontwikkelen en afdrukken van fotografisch materiaal

Onder afdeling 4.7 van het Activiteitenbesluit zijn de activiteiten bij grafische processen opgenomen, waaronder het ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal. Het gaat om bedrijfsmatig ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal. Daaronder valt niet alleen het ontwikkelen en afdrukken van foto's, maar ook de fotografische processen die bijvoorbeeld bij het maken van offsetplaten worden gebruikt.

Bij het ontwikkelen of afdrukken van fotografisch komt afvalwater vrij.

Vindplaats

De voorschriften voor het lozen van afvalwater afkomstig van het ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal zijn opgenomen in § 4.7.1, artikel 4.88a en 4.89 van het Activiteitenbesluit.

Voor deze activiteit heeft men alleen de lozing op het vuilwaterriool geregeld. Voor lozingen in de bodem of in een hemelwaterriool moeten initiatiefnemers een maatwerkvoorschrift op basis van Artikel 2.2 Activiteitenbesluit aanvragen.

Voor een lozing in oppervlaktewater is een Waterwetvergunning nodig. De waterkwaliteitsbeheerder is in dat geval bevoegd gezag. Afhankelijk van de keur kan dit met een reguliere vergunning (korte procedure volgens de Algemene wet bestuursrecht).

Verboden en voorwaarden

Het te lozen afvalwater in het vuilwaterriool is toegestaan, mits voldaan wordt aan de lozingsvoorschriften in artikel 4.89 en aan de zorgplicht.

Bij het lozen van afvalwater afkomstig van het ontwikkelen en afdrukken van fotografisch materiaal moeten in goede staat verkerende afkwetsrollen worden gebruikt en geldt een emissie-eis van 4 milligram zilver per liter.

Bij een verbruik van meer dan 700 liter aan gebruiksklare fixeer en ook als binnen het bedrijf geen gedragsvoorschriften aanwezig zijn om de zilveremissie te beperken is een zilverterugwininstallatie verplicht.

Aanverwante wetgeving

In de fotografie gebruikt men zilverterugwininstallaties. Daarbij komt gevaarlijk afval vrij. Hierop is titel 10.6 Wet milieubeheer (Wm) van toepassing. Dit betekent dat het afval moet worden afgegeven aan een erkende inzamelaar (art. 10.37 Wm) en dat de gegevens hierover moeten worden bewaard (art. 10.38 Wm).

Controleaspecten

  • Kan het te lozen afvalwater op een doelmatige wijze worden bemonsterd?
  • Verkeren de afkwetsrollen in goede staat?
  • Is een zilverterugwininstallatie verplicht en zo ja, is deze aanwezig?
  • Worden gevaarlijke afvalstoffen afgevoerd naar een erkende verwerker en niet geloosd?