Omschrijving van relevante begrippen en situaties

Hier vindt u informatie over de relevante begrippen en situaties. Er wordt ingegaan op:

Moederbesluit

Een beperkte m.e.r.-procedure ondersteunt de besluitvorming over een project. Het besluit over het project waar het in de procedure om draait, wordt het ‘moederbesluit' genoemd. De beperkte m.e.r.-procedure is van toepassing op een aantal vergunningen (Wet milieubeheer, Mijnbouwwet, Kernenergiewet, Waterwet en Ontgrondingenwet). Voorwaarde is dat voor de voorgenomen activiteit geen passende beoordeling vereist. Is dat wel het geval, dan is alsnog de uitgebreide procedure van toepassing.

De wijze waarop de beperkte procedure is vormgegeven, is mede bedoeld om een goede stroomlijning van de m.e.r.-procedure en de vergunningprocedure mogelijk te maken, zodat beter kan worden aangesloten bij het in deze situatie gebruikelijke informele vooroverleg tussen bevoegd gezag en initiatiefnemer.

Moederprocedure

Bij de besluitvorming over het moederbesluit behoort een bepaalde besluitvormingsprocedure: de ‘moederprocedure'. Dit zijn vergunningprocedures in het kader van de Wet milieubeheer, Mijnbouwwet, Kernenergiewet, Waterwet en Ontgrondingenwet of combinaties hiervan. De m.e.r.-procedure moet gekoppeld worden aan de stappen van zo'n moederprocedure. In de Handleiding m.e.r. zijn procedureschema's opgenomen die laten zien hoe deze koppeling gemaakt wordt.

Getrapte m.e.r.

In een aantal gevallen verloopt de besluitvorming over projecten via een aantal stappen: getrapte besluitvorming. Bij dergelijke vergunningaanvragen is vaak al een planfase vooraf gegaan, waarbij al een m.e.r.-procedure is doorlopen of milieu-informatie is verzameld. Een voorbeeld hiervan is de aanwijzing van de locatie in een structuurvisie of bestemmingsplan. De hierop volgende vergunningaanvraag en de daarbij behorende beperkte m.e.r.-procedure vormen dan het sluitstuk van het besluitvormingsproces. In het MER kan dan worden aangesloten bij al eerder verzamelde milieu-informatie. getrapt