Activiteiten en vergunningplichten voor en na de vierde tranche

Deze pagina geeft een overzicht van de sectoren en activiteiten die per 1 januari 2016 in de 'vierde tranche van de tweede fase' onder het Activiteitenbesluit (AB) vallen.

De actuele situatie kan dus anders zijn. Ook kan het zijn dat een bedrijf door andere activiteiten toch een omgevingsvergunning milieu nodig heeft. Bijvoorbeeld voor de opslag van bepaalde stoffen. Loop voor specifieke actuele informatie over omgevingsvergunningen milieu en 'OBM's' de AIM door en voor watervergunningen het OLO.

De pagina onderscheidt:

Legenda bij de tabellen

Per activiteit of branche geeft de tabel aan wat vlak voor en vlak na inwerkingtreding van de vierde tranche nodig was:

De wetswijzigingen rond de omgevingsvergunning milieu staan vermeld in de derde kolom. Bij het vervallen van de omgevingsvergunning milieu veranderde in deze gevallen een bedrijf van Type C in Type B. Het bedrijf valt na de wijziging nog wel onder de genoemde Bor categorie, maar de aanwijzing tot vergunningplicht vervalt. Zie verder de toelichting op de opbouw van Bor bijlage I onderdeel C.

De laatste kolom geeft aan of en zo ja welke relevante voorschriften aan het Activiteitenbesluit zijn toegevoegd of gewijzigd door het vervallen van de vergunningplicht. De kolom geeft geen volledig beeld van alle activiteiten voor een branche. De links in de kolom gaan naar toelichtingen op de (bestaande, toen nieuwe of gewijzigde) voorschriften.

Activiteiten of branches die onder nieuwe voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn gekomen

Activiteiten die overgingen van omgevingsvergunning naar het Activiteitenbesluit
Activiteit of branche

Situatie vóór implementatie vierde tranche

Vergunning-plicht in Bor bijlage 1 onderdeel C vóór implementatie vierde tranche

Situatie ná implementatie vierde tranche

Relevante voorschriften AB ná implementatie vierde tranche

Gieterijen

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 12.3

OBM + Type B-inrichting, of

Omgevingsvergunning milieu + type C

§4.5.13 nieuw

Defensie-inrichtingen

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 29.3

OBM + Type B-inrichting, of

Omgevingsvergunning milieu + type C

§3.4.10 nieuw en §3.8.3 nieuw

Buitenschietbanen

Type B-inrichting, of

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 17.3 en 29.3

Type B-inrichting, of

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting (grote schietterreinen defensie)

§3.8.3 nieuw

Kleinschalige mestvergisting (monovergisting, max. 25.000 m3 per jaar)

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 7.5

OBM + Type B-inrichting

§3.5.10 nieuw

Dierencrematoria

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie1.4e

Type B-inrichting

artikel 4.119 nieuw (§4.8.9)

Hondenkennels, volières, dierenpensions en dierentuinen

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 8.3a en b

Type B-inrichting

§3.8.5 nieuw

Asbest-verwijderings-bedrijven

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 28.10 onder 7

OBM + Type B-inrichting, of

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting (> 50 ton asbest)

§3.4.11 nieuw

Bloemververijen

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 4.4n

Type B-inrichting

§3.8.4 nieuw

Winnen, breken, malen, zeven of drogen van mergel, zand, grind en kalk

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 11.4k en l

Type B-inrichting, of

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

artikel 3.31 lid 4 nieuw (§3.4.3)

Veredelen van textiel

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 16.4a en Bor Bijlage I onderdeel D

OBM + Type B-inrichting, of

Omgevingsvergunning + type C (grote lawaaimakers)

artikel 4.103da nieuw (§4.7a.5)

Ziekenhuizen met traumahelikopters

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 23.3

Type B-inrichting, of

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting (meeste academische ziekenhuizen)

§3.3.6 nieuw, helikopters (en o.a. bestaande lozings-voorschriften divers)

Baggeren (lozen afvalwater)

Watervergunning + type B of C-inrichting - Geen watervergunning + Type B of C-inrichting §3.1.7 nieuw
Schoonmaken drinkwaterleidingen (lozen afvalwater) Watervergunning + type B of C-inrichting - Geen watervergunning + Type B of C-inrichting §3.1.8 nieuw
Calamiteiten (lozen afvalwater) Watervergunning + type B of C-inrichting - Geen watervergunning + Type B of C-inrichting §3.1.9 nieuw

Activiteiten of branches die onder bestaande voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn gekomen

De onderstaande activiteiten of branches kwamen onder het Activiteitenbesluit zonder dat er nieuwe voorschriften zijn toegevoegd. In de meeste gevallen stonden er namelijk al relevante voorschriften in het besluit. De kolom geheel rechts geeft een indicatie van de meest relevante voorschriften.

Voor enkele activiteiten is maatwerk nodig. Dit is volgens de nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit in ieder geval nodig bij:

 • grote sport- en recreatie-inrichtingen
 • terreinen waar in de open lucht met modelvliegtuigen wordt gevlogen
 • ziekenhuizen
 • instellingen voor medisch-specialistische zorg
Activiteiten die overgingen van omgevingsvergunning naar het Activiteitenbesluit zonder nieuwe voorschriften
Activiteit of branche

Situatie vóór implementatie vierde tranche

Vergunning-plicht in Bor bijlage 1 onderdeel C vóór implementatie vierde tranche

Situatie ná implementatie vierde tranche

Relevante voorschriften AB ná implementatie vierde tranche

Diverse activiteiten met afval (zie toelichting)

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 28.10

Zie toelichting:

Type B-inrichting, of

OBM + type B-inrichting

Zie toelichting

Sport- en recreatie-bedrijven en terreinen voor modelvliegtuigen

Type B-inrichting, of Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 19.4 a en b

Type B-inrichting, of

Omgevingsvergunning milieu + type C (grote open lucht attractieparken)

- (o.a. §3.7.3 sport-terreinen, niet gewijzigd)

Assemblage motorvoertuigen

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

Bor bijlage I onderdeel B, onder 1b

OBM + Type B-inrichting

- (o.a. metaal-bewerking divers; niet gewijzigd)

Productie van houtproducten van vezels en houtplaat-materiaal:

 • spaanplaat
 • MDF
 • OSB-plaat
 • fineerplaat
 • triplex
 • multiplex

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 15.2a en b

Type B-inrichting, of

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting (vergunningplichtige activiteiten met afvalhout)

- (o.a. hout- bewerking divers, niet gewijzigd)

Petfood-bedrijven

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 9.4a

Type B-inrichting, of

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting (IPPC- installaties)

- (o.a. §3.6.3 voeding industrieel, niet gewijzigd)

Opslag ruwe cacao

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 9.4c

Type B-inrichting

- (o.a. §3.4.3 opslag goederen, niet gewijzigd)

Vullen gasflessen:

 • Met verstikkende gassen (koelgassen zoals koolzuur en stikstof)
 • Kleine draagbare zuurstofunits

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 2.7l

Type B-inrichting

- (valt niet onder de bestaande §3.4.8, vullen gasflessen met propaan en butaan)

Productie en toepassing van natuurharsen

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 6.3

Type B-inrichting

-

Vervaardigen en bewerken van bont en leer

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 8.3n

Type B-inrichting, of

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting (ontharen en looien van huiden)

- (o.a. textiel bewerking, divers, niet gewijzigd)

Meelfabrieken

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 9.4b

Type B-inrichting

- (o.a. §3.4.3 opslag goederen, niet gewijzigd; niet §3.6.3 voeding industrieel)

Afmeren van zeegaande veerboten

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 13.4d

Type B-inrichting, of

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting (parkeren van meer dan 3 vrachtwagens met gevaarlijke stoffen)

- (o.a. §3.4.3 opslag goederen, §4.1.4 parkeren vrachtwagens; niet gewijzigd)

Kweken van ongewervelde dieren

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 8.3a en b

Type B-inrichting, of

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting (kweken van schelpdieren in oppervlaktewater of maden van vliegende insecten)

-

Zelfklevend maken van materialen

Omgevingsvergunning + type C-inrichting

categorie 16.4e Type B-inrichting, of

Omgevingsvergunning + type C-inrichting (fabricage plakband)

- (o.a. materiaal-bewerking divers, niet gewijzigd)

Ziekenhuizen zonder traumahelikopters en instellingen voor medisch-specialistische zorg

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

categorie 23.3

Type B-inrichting, of

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting (meeste academische ziekenhuizen)

- (o.a. lozings-voorschriften divers)

Activiteiten met afval

De vierde tranche paste categorie 28.10 van onderdeel C van Bijlage I van het Bor aan. Hierdoor is vanaf 2016 voor de handelingen met afval in onderstaande tabel geen omgevingsvergunning meer nodig. Voor al deze activiteiten gelden sindsdien de algemene afvalvoorschriften uit afdeling 2.5 van het Activiteitenbesluit. Ook gelden onder andere de voorschriften uit de paragrafen 3.4.3 (opslag goederen) en 4.1.1 (opslag in verpakking). Voor asbestverwijderingsbedrijven geldt de nieuwe paragraaf §3.4.11.

Voor sommige activiteiten is nog wel een een toestemming vooraf nodig, een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). De wijzigingen volgden dan naast '28.10' uit Bor artikel 2.2a, lid 2. Zie de tabel voor details over nieuwe en gewijzigde OBM's. De overige huidige 'afval OBM's' bleven ongewijzigd bestaan:

Activiteiten met afval waarvoor de vergunningplicht wijzigde
Activiteit

Situatie vóór implementatie vierde tranche

Situatie ná implementatie vierde tranche

Mengen van afval behorend tot dezelfde uitzonderingscategorie van 28.10, onderdeel C, Bijlage I Bor Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting Type B-inrichting
Mengen van niet-afvalstoffen met ongevaarlijk afval behorend tot een uitzonderingscategorie van 28.10, onderdeel C, Bijlage I Bor Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

Type B-inrichting

Opslaan van maximaal 45 m3 gescheiden gehouden ongevaarlijk afval afkomstig van werkzaamheden op locatie Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting Type B-inrichting
Opslaan van maximaal 50 ton asbest afkomstig van werkzaamheden op locatie Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting Type B-inrichting + OBM
Opslaan van maximaal 50 ton verkeerd getankte brandstoffen afkomstig van werkzaamheden op locatie Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting Type B-inrichting
Opslaan van maximaal 50 ton retourverpakkingen (met olie, vet, verf, lijm, kit, hars, gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke stoffen) door leveranciers en distributeurs Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting Type B-inrichting
Opslaan van maximaal 1 m3 gebruikt frituurvet of -olie Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting Type B-inrichting
Opslaan van maximaal 600 m3 groenafval afkomstig van buiten de inrichting Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting Type B-inrichting

Inzetten van niet gevaarlijke afvalstoffen van rubber, papier, karton, bont, leer in een productieproces met een maximale capaciteit van 10.000 ton per jaar.

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting Type B-inrichting

Opslaan van medisch afval

OBM + type B-inrichting

Afvalstoffen van de gezondheidszorg die verwijderd moeten worden: Type B-inrichting + OBM

Overig medisch afval:
Type B-inrichting

Gemeentewerven en milieustraten die gevaarlijke afvalstoffen mengen met niet-gevaarlijke afvalstoffen

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

OBM + type B-inrichting

Opslaan afvalexplosieven (munitie die niet is afgegaan) bij defensie inrichtingen (zie ook andere tabel)

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

OBM+ type B-inrichting

Inzetten van metaalafval bij het smelten en gieten van metalen (zie ook andere tabel)

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

OBM + type B-inrichting

Mest vergisten (monovergisting, zie ook andere tabel)

Omgevingsvergunning milieu + type C-inrichting

OBM + type B-inrichting

Activiteiten die vergunningplichtig bleven

In de vierde tranche zijn zes activiteiten toegevoegd aan hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit, waarbij de vergunningplicht bleef bestaan.

Hoofdstuk 5 is alleen van toepassing op vergunningplichtige bedrijven. Daarnaast zijn de activiteiten in dit hoofdstuk niet voor alle milieuthema's geregeld. De thema's die niet zijn geregeld moet het bevoegd gezag opnemen in de omgevingsvergunning milieu.

Twee van de activiteiten die zijn toegevoegd volgen uit de opname van een al bestaand besluit of regeling. De overige waren afkomstig uit de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). het gaat om:

Deze activiteiten zijn toegevoegd aan de andere in hoofdstuk 5: Afvalverbrandingsinstallaties, Grote stookinstallaties en Installaties voor productie van Titaandioxide.


Vierde tranche edelsmeden

Onder de met de vierde tranche ingevoegde paragraaf in het Activiteitenbesluit over smelten en gieten van metalen vallen niet goud, zilver, platina en legeringen van deze metalen.

Boven 500 kg per jaar geldt voor smelten en gieten van deze edelmetalen  vergunningplicht, eronder zijn er geen voorschriften in het besluit. De voorschriften in het besluit zijn hiermee niet van toepassing op edelsmeden en juweliers.

Vierde tranche gieterijen

Gieten van andere metalen dan aluminium, lood, zink, tin en koper en hun legeringen blijft vergunningplichtig. Ook het gebruik van bepaalde werkmethoden voor gietvormen blijft vergunningplichtig.

Voor smelten en gieten van edelmetalen is er een ondergrens van 500 kg per jaar om edelsmeden en juweliers uit te sluiten van de vergunningplicht.

Vierde tranche defensie

Vlootbases, vliegbases, grote schietterreinen, afwerpen van explosieven uit vliegtuigen, springterreinen of handgranaatbanen bleven vergunningplichtig.

Vierde tranche zand

Na in werking treding van de vierde tranche bleven de volgende activiteiten vergunningplichtig:

 • winnen van steen, zand en grind
 • breken, malen, zeven of drogen van mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan, met een capaciteit  vanaf 100.000.000 kg/j

Academische ziekenhuizen en vp

Academische ziekenhuizen blijven in de praktijk in veel gevallen vergunningplichtig door andere Bor categorieën dan 23. Bijvoorbeeld door het gebruik van biologische agentia of door de opslag van bepaalde stoffen. Zie verder onze vraag en antwoord.

Vierde tranche OBM algemeen

Om te mogen starten met deze activiteit hebben type B bedrijven toestemming nodig van het bevoegd gezag. Deze "toestemming vooraf" wordt genoemd: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).

Afval groen van buiten inrichting

Voor groenafval afkomstig van eigen werkzaamheden bestond al vrijstelling van de vergunningplicht; sinds de vierde tranche geldt deze vrijstelling ook voor groenafval afkomstig van derden.

Afval inzetten productieproces

Voor een aantal materialen bestond al een vrijstelling van de vergunningplicht voor het inzetten ervan in een productieproces (metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtig materiaal of gips). Sinds de vierde tranche wijzigingen geldt deze vrijstelling ook voor bont, leer, rubber, papier en karton.

Afval medisch OBM

Voor het opslaan van afvalstoffen van de gezondheidszorg is in de vierde tranche de OBM-plicht grotendeels geschrapt. Alleen voor afvalstoffen van de gezondheidszorg die verwijderd moeten worden (zoals cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen of infectueuze afvalstoffen) is nog een OBM nodig.