Geur, ammoniak, fijnstof en Schone Lucht Akkoord (artikel 7af)

Artikel 7af Besluit uitvoering Chw biedt provincies en gemeenten de mogelijkheid om te experimenten met het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het doel is om de overbelasting van geur, ammoniak en fijnstof terug te dringen om zo een duurzame en innovatieve veehouderij te bevorderen.

Toepasselijke gebieden

Dit artikel is tot 1 januari 2025 van toepassing binnen de provincies:

  • Gelderland
  • Limburg
  • Noord-Brabant

Afwijking regels

In artikel 7af staat dat:

  • in afwijking van artikel 3, derde lid, tweede volzin, van de Wet ammoniak en veehouderij kunnen voorschriften worden gesteld over huisvestingssystemen die op 1 januari 2007 al aanwezig waren
  • in afwijking van artikel 3, vierde lid, van de Wet geurhinder en veehouderij kan het bevoegd gezag bepalen dat:
    • de toename van de geurbelasting ten gevolge van de wijziging minder bedraagt dan de helft van de vermindering van de geurbelasting die het gevolg zou zijn van de toegepaste geurbelastingreducerende maatregel bij het eerder vergunde veebestand; of
    • de totale geurbelasting na die wijziging minder bedraagt dan het gemiddelde van de in de verordening vastgelegde waarde en de geurbelasting die de inrichting voorafgaand aan het toepassen van de maatregel veroorzaakte.
  • in afwijking van de artikelen 3.115, tweede lid, aanhef en onder b, en 3.118, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer kan het bevoegd gezag bij uitbreiding van een dierenverblijf bij maatwerkvoorschriften bepalen dat de geurbelasting, bedoeld in artikel 3.115, tweede lid, onder b, van dat besluit, minder bedraagt dan het in dat lid bedoelde gemiddelde.

Overzicht wijzigingen

Deze regeling staat in de eenentwintigste tranche Besluit uitvoering Chw.

Achtergrondinformatie

Met dit experiment wordt de luchtkwaliteit in Nederland verbeterd. Om dit te bereiken werken Rijk, provincies en gemeenten in 2020 samen in het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het doel is om de luchtvervuiling in 2030 te halveren.  De maatregelen hebben betrekking op delen van Nederland waar de lucht het meest vervuild is. Het gaat om gebieden rondom de grote steden en in de buurt van (intensieve) veehouderijen.

Een onderdeel van het SLA is een pilot gericht op het nemen van maatregelen om de emissies van geur, fijnstof en ammoniak te verminderen in nieuwe en bestaande situaties.