Afvalstoffenbeheer

In hoofdstuk 10 (Afvalstoffen) van de Wet milieubeheer zijn regels opgenomen voor handelingen met afvalstoffen met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen. De minister stelt ten minste elke zes jaar een afvalbeheerplan vast. Dit is geregeld in titel 10.2 van de Wet milieubeheer. Het laatste vastgestelde afvalbeheerplan is het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3). In LAP3 staan sectorplannen waar het beleid voor de verschillende afvalstromen is uitgewerkt. Deze sectorplannen zijn het toetsingskader bij vergunningverlening aan afvalverwerkende bedrijven.