Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) regelt de bescherming van zeer kwetsbare natuurgebieden tegen ammoniak. De Wav geldt niet voor het vergisten van mest.

In de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) zijn voor pluimveemest in categorie E 6 additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag opgenomen. Het vergisten van pluimveemest valt hier niet onder.

Als pluimveemest niet binnen twee weken uit de inrichting wordt afgevoerd, is dit langdurige mestopslag. Dan komt er bovenop de ammoniakemissiefactor voor het stalsysteem van de veehouder een aanvullende emissiefactor voor de opslag van de pluimveemest. Deze emissiefactoren staan in de Rav. Als de mest binnen twee weken wordt vergist, dan geldt de aanvullende emissiefactor niet.