BRZO

De Europese Seveso III-richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). De opslag van vergistingsgas in grotere hoeveelheden kan de drempelwaarden van het Brzo overschrijden.

Drempelwaarden

De relevante drempelwaarden staan in de onderstaande tabel.

drempelwaarden brzo2015 in ton
lagedrempelinrichting hogedrempelinrichting
H1 acuut toxisch categorie 1, alle blootstellingsroutes (T+)

5

20

H2 acuut toxisch categorie 2, alle blootstellingsroutes 50 200
H2 acuur toxisch categorie 3, inademingsblootstellingsroute 50 200
P2 ontvlambare gassen van categorie 1 of 2 10 50

Drempelwaarde toxisch

Vergistingsgas met een gehalte waterstofsulfide vanaf 0,2 tot 1 vol% waterstofsulfide moet worden aangemerkt als toxisch (T). Vanaf 1 vol% waterstofsulfide wordt vergistingsgas aangemerkt als zeer toxisch (T+).

Het gehalte waterstofsulfide in vergistingsgas hangt sterk af van de gebruikte covergistingsmaterialen. Bevat een covergistingsmateriaal meer zwavel dan ontstaat er vergistingsgas met meer waterstofsulfide. Voor een goed werkende installatie geldt onder normale condities een gehalte waterstofsulfide van 0,1 vol% als maximum. Bij afwijkende productieomstandigheden kunnen voor korte perioden hogere waarden worden gevonden. Dit kan variëren van enkele tienden van volumeprocenten tot een maximum van 1 vol%. Bron: Veiligheid grootschalige productie van biogas (RIVM, 2010) en Hazard Classification of Biogas (AIDIC, 2013).

Opslag van 4.000-5000 m3 (categorie 1)

Vergistingsgas met een gehalte waterstofsulfide vanaf 1 vol% wordt volgens de Seveso-regelgeving geclassificeerd als zeer toxisch (T+). Dat betekent dat inrichtingen met een opslag van 4.000-5.000 vergistingsgas of meer de onderste drempelwaarde van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo) halen. Deze inrichting vallen daarmee ook onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Voor vergistingsgas is een gehalte waterstofsulfide vanaf 1 vol% niet aannemelijk. Bron: Veiligheid grootschalige productie van biogas (RIVM, 2010) en Hazard Classification of Biogas (AIDIC, 2013).

Opslag van 40.000-50.000 m3 (categorie 2)

Bij een gehalte waterstofsulfide lager dan 1 vol% waterstofsulfide wordt de drempelwaarde pas overschreden bij een opslag van 40.000-50.000 m3 vergistingsgas. Bij dergelijk grote opslagen moet worden beoordeeld of sprake is van een Brzo-inrichting.

Drempelwaarde brandbare stoffen

De externe veiligheidsrisico’s van vergistingsgas met een gehalte waterstofsulfide van maximaal 1 vol% worden voornamelijk bepaald door de brandbare eigenschappen van vergistingsgas (bron: Veiligheid grootschalige productie van biogas (RIVM, 2010)). De drempelwaarde voor brandbare stoffen (P2 ontvlambare gassen van categorie 1 of 2) is 10 ton, dat is 8.000 tot 10.000 m3 vergistingsgas.