Regelgeving landbouw

Voor veehouderijen geldt een aantal specifieke milieuregels. De Wet ammoniak en veehouderij omvat het exclusieve toetsingskader voor de emissie van ammoniak van veehouderijen. De Wet geurhinder en veehouderij omvat het exclusieve toetsingskader voor geur van veehouderijen. Deze eisen voor ammoniak en geur zijn ook opgenomen in het Activiteitenbesluit. In het Besluit emissiearme huisvesting zijn emissiegrenswaarden voor ammoniak en fijnstof opgenomen. Daarnaast gelden eisen uit integrale regelgeving.

Tractor

Specifieke regelgeving

Onderstaande regelgeving is uitsluitend van toepassing op veehouderijen.

Toekomstige regelgeving

Hier vindt u informatie over lopende ontwikkelingen in de regelgeving.

Verwarring

Integrale regelgeving

Hier vindt u informatie over de wetten en regels  op het gebied van milieu met een integraal karakter, zoals de Wabo en de Wet milieubeheer.