Beleidskader

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum InfoMil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Beleidskader.

Het Nederlandse beleid blijft erop gericht om de emissies van broeikasgassen verder terug te dringen. De overheid neemt maatregelen om dit verder te stimuleren. Daarnaast zet de overheid onverminderd in op de uitfasering van ozonlaagafbrekende stoffen zoals halonen en HCFK’s. Dit is in lijn met de Europese regelgeving.

Inhoud van deze pagina

  • Waarom beleid en regelgeving?
  • Internationaal verdrag voor de bescherming van de ozonlaag
  • Internationale doelen voor het terugdringen van broeikasgassen

Waarom beleid en regelgeving?

Doordat er steeds meer broeikasgassen in de atmosfeer zitten, wordt het zogenaamde broeikasgaseffect ook steeds groter. En hierdoor wordt de aarde steeds warmer. Dit is een ernstige bedreiging voor het milieu. Daarom is het nodig om beleid en regels te maken voor het terugdringen van deze broeikasgassen.

Bedreiging voor milieu en gezondheid

F-gassen (HFK's, PFK's en SF6) zijn gefluoreerde broeikasgassen met een hoog broeikasgas-effect (GWP). Ook ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer zijn een ernstige bedreiging. Net als F-gassen zorgen zij voor opwarming van de aarde. Daarnaast zijn ozonlaagafbrekende stoffen een bedreiging voor de gezondheid. Deze stoffen zorgen namelijk voor een toename van UV-B-straling. Hierdoor wordt de kans op huidkanker en oogziekten groter. Zoals staar.

Afspraken over afname

Een afname van de hoeveelheid F-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer is daarom nodig. Hierover staan internationale afspraken in het Montreal Protocol. Ook binnen Europa zijn er afspraken om de uitstoot van deze stoffen terug te dringen.

Rol Nederland

Nederland houdt zich aan deze regels en afspraken. En controleert op verschillende manieren of dit ook echt gebeurt. Hiervoor werkt Nederland samen met bevoegde instanties van andere lidstaten. En Nederland wil dat op wereldniveau meer aandacht komt voor het beter controleren of alle partijen zich aan deze regels en afspraken houden.

Internationaal verdrag voor de bescherming van de ozonlaag

Het Montreal Protocol is een internationaal verdrag uit 1987. Hierin staan afspraken over het terugdringen van de uitstoot van ozonlaagafbrekende stoffen. De afspraken gaan over de productie, het gebruik en de handel in deze stoffen.

Uitfaseren van stoffen

Sinds 1987 maken landen afspraken over het uitfaseren van allerlei stoffen die de ozonlaag afbreken. Het gaat dan om stoffen als koudemiddelen (bijvoorbeeld CFK en HCFK) en andere stoffen (bijvoorbeeld koolstof tetrachloride of CTC), blusmiddelen (HALON) en bestrijdingsmiddelen (methyl bromide).

In oktober 2016 werd het Protocol van Montreal aangevuld met het Kigali Amendement. Daardoor valt nu ook het verminderen HFK's onder het protocol. Meer informatie leest u op de pagina uitfaseren stoffen.

Internationale doelen voor terugdringen van broeikasgassen

Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, voorkomen we verdere klimaatverandering. Dit heet klimaatmitigatie. Hiervoor is het nodig dat landen samenwerken. De Nederlandse overheid maakt hierover afspraken met andere landen:

Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (VN) uit 1992

De Verenigde Naties zijn al sinds de jaren ‘90 bezig met de aanpak van klimaatverandering. In 1992 werd in Rio de Janeiro het Klimaatverdrag gesloten, met afspraken om de uitstoot (‘emissie’) van broeikasgassen te verminderen. Bijna alle landen hebben dit verdrag ondertekend.

Kyoto-Protocol uit 1997

Hierin staat dat de emissiereducties van land tot land verschillen en onder elkaar verhandeld kunnen worden.

VN-klimaattop in Parijs: de Conference of Parties (COP21)

Nederland heeft daar ingestemd met een nieuw VN-klimaatakkoord. Doel van het akkoord: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is beleidsverantwoordelijk. Kijk op rijksoverheid.nl voor meer informatie.