Openstelling Monitoringstool NSL 2017

In 2017 vindt voor het achtste jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 1 maart 2017.

In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de start van de Monitoringsronde (MR) 2017. De onderstaande informatie kan u helpen bij het aanpassen van de verkeersgegevens in de monitoringstool (MT):

Belangrijke aanpassing in de MT

Een  belangrijke aanpassing die dit jaar is doorgevoerd, is de verbeteringen in het compacte bestandsformaat. In het compacte bestandsformaat zijn niet verplichte kolommen weggelaten om de Monitoringstool minder te belasten tijdens het gebruik. Vorig jaar was het gebruik ervan niet mogelijk bij wegen met schermen. Nu deze onvolkomenheid gecorrigeerd is adviseren wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van dit compacte bestandsformaat.

Openstelling MT per 1 maart 2017

U kunt nu achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl:

  • bestanden met verkeersgegevens importeren
  • informatie in de voortgangsformulieren aanpassen
  • bestanden met gegevens van maatregelgebieden en correctievelden importeren
  • verkeersgegevens via de kaart wijzigen
  • toetspunten controleren of deze de juiste status hebben in de MT

Dit jaar vragen wij uw extra aandacht voor het laatste actiepunt. Uit de voorgaande monitoringsronde is naar voren gekomen dat voor een aantal toetspunten mogelijk geldt dat deze op een verkeerde locatie liggen of onterecht als toetspunt zijn aangemerkt, rekening houdend met het toepasbaarheidsbeginsel en/of het blootstellingscriterium. Dit kan overschrijdingen opleveren op locaties waar formeel niet getoetst hoeft te worden.

Planning Monitoringsronde 2017

De planning voor de MR 2017 is als volgt:

Monitoringsproces

Wanneer

Monitoringstool open voor actualisatie

1 maart

Lokale invoer Monitoringstool

maart/april

NSL-Rekentool 2017 gereed

7 april (streefdatum*)

Controle lokale invoer met Monitoringstool en NSL-Rekentool 2017

7 april – 24 mei*

Sluiting Monitoringstool voor invoer

24 mei*

Rekenresultaten beschikbaar

4 juli

Monitoringsrapport openbaar

half november

*Tussen het beschikbaar komen van de NSL-rekentool 2017 en de sluitingsdatum zitten minimaal vier weken.

Taken Monitoring voor NSL partners

In de web-based Handleiding Monitoring NSL** zijn de taken van de NSL partners beschreven. Uw taak voor de verkeersgegevens betreft:

  1. Het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen.
  2. Het actualiseren van de verkeersgegevens voor het afgelopen jaar (2016) en voor de zichtjaren 2020 en 2030. Het actualiseren van de verkeersgegevens voor het zichtjaar 2030 is gewenst maar niet verplicht.
  3. Het accorderen van gegevens en een (verwijzing naar een) onderbouwing toevoegen.

Een eerste stap voor de gemeente is het inventariseren of een actualisatie van wegverkeersgegevens en toetspunten nodig is. Dit kan een grote actualisatie zijn (bijvoorbeeld een nieuw verkeersmodel toepassen) of een kleine (bijvoorbeeld enkele rekenpunten aanpassen). Bekijk in deze fase uw huidige invoer nog eens goed met de kaart van de Monitoringstool om eventuele fouten op te sporen.

In de web-based Handleiding Monitoring NSL is een schema opgenomen, die u laat zien hoe uitgebreid u de voortgangsformulieren en de verkeersgegevens  moet aanpassen.

Accounts Monitoringstool

Inloggen op de Monitoringstool

Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u eerder heeft verkregen en welke u vorig jaar ook heeft gebruikt. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanvragen bij ‘account registreren’. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via www.nsl-monitoring.nl onder ‘wachtwoord vergeten?’.

Vanuit beveiligingsoogpunt moet u elk jaar een nieuw wachtwoord invoeren. De MT voorziet hierin door uw wachtwoord maar één jaar geldig te laten zijn. Tijdens de openstelling van de MT zal de tool u dan ook om een nieuw wachtwoord vragen. Dat kan direct bij aanvang of in de loop van de actualisatieperiode zijn.

Wijzigings- en accorderingsrechten

Het aanvragen of wijzigen van rechten is mogelijk via www.nsl-monitoring.nl à ‘Inloggen’ à‘Mijn account’. Uw verzoek wordt vervolgens beoordeeld op basis van de door u ingevulde gegevens. Gewoonlijk binnen één werkdag nadat u het verzoek heeft ingediend wordt u per e-mail geïnformeerd over de eventuele toekenning van de rechten.

Het is mogelijk om accorderingsrechten per onderdeel te verkrijgen (verkeersgegevens en voortgangsformulieren projecten + maatregelen). Eén account kan voor meerdere onderdelen accorderingsrechten hebben, ook voor meerdere jurisdicties. Per onderdeel van een jurisdictie kan maar één account accorderingsrechten hebben.

Wijzigings- en accorderingsrechten voor omgevingsdiensten, andere samenwerkingsverbanden en adviesbureaus

De NSL-coördinatoren van omgevingsdiensten en andere samenwerkingsverbanden zijn ook dit jaar weer benaderd om voor alle medewerkers bij hun dienst aan te geven welke rechten er aan deze accounts gekoppeld mogen worden (e-mail van 14 februari 2017). Na reactie van de NSL-coördinator worden de rechten aan deze accounts toegevoegd. Dit gebeurt voor deze accounts dus niet automatisch bij de start van de Monitoringsronde.

Overheden kunnen de invoer van de Monitoringstool uitbesteden aan derden zoals adviesbureaus. Derden kunnen geen rechten krijgen voor de Monitoringstool, toegang vindt plaats via en onder verantwoordelijkheid van de betreffende overheid onder voorwaarde dat het adviesbureau de toegang alleen voor de uitvoering van de opdracht gebruikt.

Controleren, onderbouwen en accorderen

Wij vragen u deze monitoringsronde extra zorg te besteden aan de kwaliteit van uw invoergegevens. Fouten in de invoer kunnen twijfel oproepen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de NSL-monitoring. U kunt de invoer controleren door de gegevens in de kaart NSL te bekijken of door een export van de gegevens te maken en deze te controleren op inconsistenties en onjuistheden. Het is verstandig om na het importeren van gegevens altijd te controleren of de verwerking van de gegevens door de Monitoringstool juist is verlopen en of de gegevens juist en consistent zijn. In de web-based handleiding is beschreven hoe u de invoergegevens kunt controleren.

Ook de onderbouwing van de geactualiseerde gegevens is een aandachtspunt. Een goede, openbaar (online) beschikbare onderbouwing maakt de invoer transparant. In de web-based handleiding vindt u een toelichting op het onderbouwen van de invoergegevens.

Nadat u de gegevens in de Monitoringstool gecontroleerd, aangevuld en waar nodig gewijzigd heeft, dient u deze te accorderen. Ook als u niets gewijzigd heeft verzoeken wij u de verkeersgegevens te accorderen en bij de onderbouwing aan te geven waarom de gegevens nog representatief zijn.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u bij de komende Monitoringsronde weer ondersteunen bij de actualisatie van de verkeersgegevens en het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de web-based  Handleiding Monitoring NSL. Daarnaast kunt u uw vragen stellen via e-mail aan de helpdesk van InfoMil.

** Let op: Gebruikers van de pdf-handleiding willen wij graag wijzen op het feit dat deze is verouderd sinds de laatste aanpassingen in 2014 en wij adviseren daarom de web-based handleiding te gebruiken.