Tweede Verlenging NSL en Vrijstellingen Monitoringsronde 2017

In 2017 vindt voor het achtste jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 7 februari 2017.

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de volgende onderwerpen:

Tweede Verlenging NSL

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het NSL voor de tweede maal verlengd tot de inwerkingtreding de Omgevingswet. Dit zal naar verwachting in 2019 zijn. Het besluit tweede verlenging NSL is op 7 december 2016 bekendgemaakt in de Staatscourant en is per 1 januari 2017 van kracht.

Vrijstellingscriteria voor verkeer in MR 2017

Door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is in overleg met Bureau Monitoring besloten een aantal gemeenten vrijstelling te verlenen voor de actualisatie van de wegverkeersgegevens in de Monitoringsronde 2017. In de bijlage (docx, 24 kB) van deze nieuwsbrief is de lijst met vrijgestelde gemeenten opgenomen.

Voor de vrijstelling zijn de volgende criteria gehanteerd:

  • de kans op overschrijding van grenswaarden voor NO2 en PM10 op alle toetspunten binnen uw gemeente is zeer beperkt
  • er zijn voor uw gemeente geen projecten en maatregelen opgenomen in het NSL. Of deze zijn al afgerond.
  • de verkeersgegevens van uw gemeente zijn geaccordeerd in de MR 2016.

Voor de vrijgestelde gemeenten betekent dit dat de wegverkeersgegevens uit de MR 2016 één op één in de MR 2017 overgenomen worden. De vrijstelling geldt maar voor één jaar. De vrijgestelde gemeenten zullen over de vrijstelling nog een aparte nieuwsbrief ontvangen.

Vrijstelling actualisatie veehouderijen in MR 2017

De lokale veehouderijengegevens zullen niet geactualiseerd worden in MR 2017. In de monitoring zal gebruik gemaakt worden van de veehouderijbijdrage uit de MT2016, aangevuld met de geactualiseerde GCN-kaarten van 2017.

Deze vrijstelling is voor één jaar, in 2018 wordt de MT opengesteld voor het actualiseren van de invoerdata voor veehouderijen.

Planning MR 2017

De planning voor de MR 2017 is als volgt:

Planning Monitoringsronde 2017
Monitoringsproces Wanneer
Monitoringstool open voor actualisatie 1 maart
Lokale invoer Monitoringstool maart/april
NSL-rekentool 2017 gereed 7 april (streefdatum*)

Controle lokale invoer met Monitoringstool en NSL Rekentool 2017

7 april – 24mei*
Sluiting Monitoringstool voor invoer 24 mei*
Rekenresultaten beschikbaar 4 juli
Monitoringsrapport openbaar half november

*Tussen het beschikbaar komen van de NSL-rekentool 2017 en de sluitingsdatum zitten minimaal vier weken.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Ook in 2017 zullen wij u weer via nieuwsbrieven informeren over de voortgang van de monitoring. Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over de monitoring NSL en de Monitoringstool. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.