Tabellen afstanden gasflessendepots

Het Centrum Externe Veiligheid (CEV) van het RIVM heeft tabellen ter beschikking gesteld waarin afstanden zijn opgenomen voor gasflessendepots in het kader van externe veiligheid. Van de tabellen kan gebruik worden gemaakt door milieuvergunningverleners.

In de Handleiding Risicoberekeningen BEVI, de opvolger van het Paarse Boek (PGS 3), is een paragraaf opgenomen waarin de faalscenario's en -frequenties voor gascilinders zijn beschreven. Voor een groot aantal situaties zijn door RIVM met Safeti-NL afstanden berekend die moeten worden aangehouden tot de rand van een opslag van dergelijke cilinders. De resultaten van deze berekeningen zijn in vier overzichtstabellen samengebracht.

Als u vragen heeft over de tabellen, dan kunt u contact opnemen met het CEV: cev@rivm.nl.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek Overheden voor overheden ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.