Nieuws in Perspectief

Het 'Nieuws in Perspectief': deskundigen vertellen over achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Heeft u zich geabonneerd op de nieuwsbrief InfoMil Actueel? Dan ontvangt u automatisch ook de nieuwe Perspectiefartikelen, als onderdeel van InfoMil Actueel.

Hieronder vindt u een overzicht van alle verdiepende interviewartikelen sinds februari 2020.

Train de Trainer-traject verstevigt kennis Omgevingswet bij omgevingsdiensten

Zo’n 65 medewerkers van omgevingsdiensten volgden een Train de Trainer-opleiding. Half maart 2021 moeten alle trainers examen gedaan hebben. En inmiddels staan de eerste trainers zelf voor de digitale klas en brengen hun collega’s de ins en outs bij van de milieubelastende activiteit in de Omgevingswet. Nieuws in Perspectief was benieuwd naar de ervaringen en interviewde 3 trainers en de projectleider.

Lees het volledige artikel hier

Gepubliceerd: januari 2021

Toolkit autodelen ondersteunt gemeenten en vervoerregio's

Autodelen zit in de lift, maar tegelijk is er nog een wereld te winnen. 'Mobiliteit op maat kan bijdragen aan diverse gemeentelijke doelen.' Dat zegt Marco van Burgsteden van kennisplatform CROW, een van de ontwikkelaars van de Toolkit Autodelen.

Lees het volledige artikel hier

Gepubliceerd: januari 2021

Project 'Samen de diepte in' creëert bodembewustzijn bij lokale overheden

Het project 'Samen de diepte in' heeft de afgelopen 2 jaar lokale overheden in een aantal regio’s voorbereid op de nieuwe manier van werken met bodem en ondergrond in de Omgevingswet. Hoe ging dat en wat is er bereikt? Ter gelegenheid van de afronding van het project Samen de diepte in vroeg Nieuws in Perspectief naar de ervaringen van de adviseurs van het kernteam en een aantal deelnemers in de regio.

Lees het volledige artikel

Gepubliceerd: januari 2021

Nieuw systeem van stalbeoordeling veehouderij: continu meten

Het systeem van innovatieve proefstallen en emissiefactoren gaat op de schop. Een rapport van Rebel stuurt aan op een systeem met sensoren. Nieuws in Perspectief sprak erover met Jan van Bergen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Fred Stouthart (omgevingsdienst Zuidoost-Brabant). 'Dit is een serieuze zaak. Wij hebben de afgelopen maanden drie casussen rond luchtwassers gehad.'

Lees het volledige artikel

Gepubliceerd: december 2020

Op zoek naar de vraag achter de vraag: 25 jaar InfoMil

InfoMil bestaat 25 jaar: op 15 november 1995 ging InfoMil officieel van start. Nieuws in Perspectief sprak met medewerker-van-het-eerste-uur Remco Mol, Linda van Berkel (sinds 1999), leidinggevende Jacco Schotvanger (sinds 2007) en voorzitter van de InfoMil-klantenraad Marcel Rietberg. Het gaat over sfeer, inhoud en kennismakelaardij. 'Ooit begonnen als echte milieufreak, praat ik nu mee over onderwerpen als digitaal stelsel, planologie en cultureel erfgoed.'

Lees het volledige artikel

Gepubliceerd: december 2020

10 jaar Omgevingsloket online

Op 1 oktober 2020 bestond het Omgevingsloket online (OLO) 10 jaar. De lancering van een digitaal loket voor omgevings- en watervergunningen zorgde in 2010 voor grote veranderingen. Voor aanvragers én behandelaars. In aanloop naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) blikt Nieuws in Perspectief terug en vooruit met 2 gebruikers van het eerste uur.

Lees het volledige artikel

Gepubliceerd: oktober 2020

Verbetering afvalscheiding in de hoogbouw: ja, mits

Onlangs verschenen de resultaten van een belangrijke studie naar het afvalgedrag van hoogbouwbewoners. Een mijlpaal, omdat voor het eerst systematisch onderzoek is gedaan naar de succes- en faalfactoren voor gfe-inzameling.

Lees het volledige artikel

Gepubliceerd: september 2020

Instructieregels Omgevingswet zijn doe- en denkregels

De instructieregels van het Rijk vormen een belangrijk kader voor de gemeentelijke regels in het omgevingsplan. Soms dwingend, met voorschriften waar gemeenten niet van mogen afwijken. Maar veel vaker geven deze regels juist ruimte voor maatwerk. ‘Bij onderwerpen als geluid, horeca en bedrijfsmatige activiteiten hebben gemeenten veel vrijheid.’ Lees het hele artikel

Gepubliceerd: september 2020

Energietransitie versnellen met de Omgevingswet: ervaringen van gemeentelijke pilotdeelnemers

De energietransitie heeft grote ruimtelijke gevolgen: windturbines, zonnepanelen, warmtebronnen, energieopslag- en transportvoorzieningen. In een pilot onderzochten gemeenten hoe Omgevingswetinstrumenten hierbij kunnen helpen. Nieuws in Perspectief sprak 2 pilotdeelnemers. Lees het hele artikel

Gepubliceerd: augustus 2020

Programma Bodembeheer van de Toekomst helpt gemeenten bij omgevingsplan

Een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het is één van de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingswet. Als het om het beheer van de bodem gaat, staan gemeenten daarbij voor een extra grote uitdaging. Een nieuwe rol- en taakverdeling maakt de regels in het omgevingsplan en onderlinge samenwerking belangrijker. Het programma Bodembeheer van de Toekomst ondersteunt gemeenten bij de aanpak van het bodembeheer. 'Gemeenten hebben grote behoefte aan voorbeeldregels voor bodembeheer.' Lees het hele artikel

Gepubliceerd: juli 2020

Register externe veiligheidsrisico's: toegankelijke data onder de Omgevingswet

Tankwagen is met slangen aangesloten op installatie met gevaarlijke stoffen. Reportagefoto uit een reportage voor project gevaarlijke stoffen Inspectie SZW bij BASF Heerenveen. Fotograaf: Riesjard Schropp. Copyright Rijksoverheid.

Gegevens over externe veiligheidsrisico's verzamelen, beheren en weergeven gebeurt onder de Omgevingswet met het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). Drie betrokkenen vertellen over de totstandkoming ervan en de vooruitzichten om de data te verbeelden. ‘Ik zie hernieuwde aandacht voor de geografische aspecten van netwerken’, constateert een Defensiedeskundige, die vanwege ondergrondse kerosinepijpleidingen bij het REV aangehaakt is. Lees het hele artikel

Gepubliceerd: juni 2020

Gebruik van Basisregistratie Ondergrond levert kansen op

Gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten als Rijkswaterstaat hebben allemaal te maken met de Basisregistratie Ondergrond (BRO).  Zij leveren gegevens aan, maar gebruiken die ook – en dat levert kansen op. Bijvoorbeeld bij grote RWS (Rijkswaterstaat)-projecten, zoals de verdubbeling van de N33 bij Groningen. 'We hebben daar vroeg in het planproces de gegevens uit de BRO gebruikt. Als je zo’n registratie goed inricht, levert het zeer waardevolle informatie op.' Lees het hele artikel

Gepubliceerd: mei 2020

Veehouderijen en de nieuwe BBT-conclusies: meer dan 'n lijstje aftikken

De tijd begint al aardig te dringen. Vóór 1 februari 2021 moeten gemeenten alle vergunningen van IPPC-veehouderijen actualiseren. Een hele klus, zeker voor een gemeente als Venray, waar zich meer dan 140 intensieve veehouderijen bevinden. 'We onderhouden contacten met de veehouders, adviseurs en leveranciers, gaan bij veehouderijen langs en bezoeken beurzen.' Lees het hele artikel

Gepubliceerd: april 2020

Pilotprojecten tonen aan: kunststof hergebruiken werkt

In Nederland komt jaarlijks zo'n 477.000 ton kunststof verpakkingsmateriaal op de markt. Daarvan komt 200.000 ton bij het restafval terecht en uiteindelijk in een afvalverbrandingsinstallatie. Zou je niet een veel groter deel kunnen hergebruiken? Ja, blijkt uit de 15 pilots van het project Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG). Lees het hele artikel

Gepubliceerd: maart 2020

Nieuwe Handreiking lozingen: op het snijvlak tussen theorie en praktijk

Afvalwaterzuiveringsinstallatie

Sinds 17 december 2019 staat de volledige Handreiking lozingen online. Het helpt vergunningverleners om goed onderbouwde besluiten te nemen. Maar ook aanvragers van vergunningen kunnen er hun voordeel mee doen. Jochem van Westerop (InfoMil) en Henk Wes (waterschap Vechtstromen) vertellen over de inhoud, de totstandkoming en het belang ervan. Lees het hele artikel

Gepubliceerd: maart 2020

Afvalvrije scholen: de talen spreken van leerlingen, leraren­­ ­­­en­ bestuurders

Iets in de afvalbak dumpen is in veel gevallen eigenlijk: waardevolle grondstoffen weggooien. Op dat idee is het kennisplatform Van Afval Naar Grondstof (VANG) van Rijkswaterstaat gebaseerd. VANG Buitenshuis ondersteunt bedrijven en instellingen om de hoeveelheid restafval te halveren. Nieuws in Perspectief sprak met 3 betrokkenen over het programma Afval op school. Lees het hele artikel

Gepubliceerd: februari 2020

Schone Lucht Akkoord: aanpak gezondheidsschade door luchtverontreiniging

Op 13 januari 2020 is het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Rijk, provincies en gemeenten stellen daarin de gezondheid centraal. Deelnemers aan het akkoord vertellen waarom zij meedoen en hoe de luchtkwaliteit verder kan verbeteren. Lees het hele artikel

Gepubliceerd: februari 2020