Nieuws in Perspectief

Het nieuws in perspectief: deskundigen vertellen over achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Sinds februari 2020 verschijnt 1 of 2 keer per maand een nieuw achtergrondartikel onder de naam 'Nieuws in Perspectief'. We nemen deze artikelen op in de nieuwsbrief InfoMil Actueel en eventueel andere nieuwsbrieven.

Wilt u niets missen van Nieuws in Perspectief? Abonneer u dan op InfoMil Actueel.

Hieronder vindt u een overzicht van alle verschenen artikelen.

10 jaar Omgevingsloket online

Op 1 oktober 2020 bestond het Omgevingsloket online (OLO) 10 jaar. De lancering van een digitaal loket voor omgevings- en watervergunningen zorgde in 2010 voor grote veranderingen. Voor aanvragers én behandelaars. In aanloop naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) blikt Nieuws in Perspectief terug en vooruit met 2 gebruikers van het eerste uur.

Lees het volledige artikel

Verbetering afvalscheiding in de hoogbouw: ja, mits

Onlangs verschenen de resultaten van een belangrijke studie naar het afvalgedrag van hoogbouwbewoners. Een mijlpaal, omdat voor het eerst systematisch onderzoek is gedaan naar de succes- en faalfactoren voor gfe-inzameling.

Lees het volledige artikel

Instructieregels Omgevingswet zijn doe- en denkregels

De instructieregels van het Rijk vormen een belangrijk kader voor de gemeentelijke regels in het omgevingsplan. Soms dwingend, met voorschriften waar gemeenten niet van mogen afwijken. Maar veel vaker geven deze regels juist ruimte voor maatwerk. ‘Bij onderwerpen als geluid, horeca en bedrijfsmatige activiteiten hebben gemeenten veel vrijheid.’ Lees het hele artikel

Gepubliceerd: september 2020

Energietransitie versnellen met de Omgevingswet: ervaringen van gemeentelijke pilotdeelnemers

De energietransitie heeft grote ruimtelijke gevolgen: windturbines, zonnepanelen, warmtebronnen, energieopslag- en transportvoorzieningen. In een pilot onderzochten gemeenten hoe Omgevingswetinstrumenten hierbij kunnen helpen. Nieuws in Perspectief sprak 2 pilotdeelnemers. Lees het hele artikel

Gepubliceerd: augustus 2020

Programma Bodembeheer van de Toekomst helpt gemeenten bij omgevingsplan

Een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het is één van de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingswet. Als het om het beheer van de bodem gaat, staan gemeenten daarbij voor een extra grote uitdaging. Een nieuwe rol- en taakverdeling maakt de regels in het omgevingsplan en onderlinge samenwerking belangrijker. Het programma Bodembeheer van de Toekomst ondersteunt gemeenten bij de aanpak van het bodembeheer. 'Gemeenten hebben grote behoefte aan voorbeeldregels voor bodembeheer.' Lees het hele artikel

Gepubliceerd: juli 2020

Register externe veiligheidsrisico's: toegankelijke data onder de Omgevingswet

Tankwagen is met slangen aangesloten op installatie met gevaarlijke stoffen. Reportagefoto uit een reportage voor project gevaarlijke stoffen Inspectie SZW bij BASF Heerenveen. Fotograaf: Riesjard Schropp. Copyright Rijksoverheid.

Gegevens over externe veiligheidsrisico's verzamelen, beheren en weergeven gebeurt onder de Omgevingswet met het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). Drie betrokkenen vertellen over de totstandkoming ervan en de vooruitzichten om de data te verbeelden. ‘Ik zie hernieuwde aandacht voor de geografische aspecten van netwerken’, constateert een Defensiedeskundige, die vanwege ondergrondse kerosinepijpleidingen bij het REV aangehaakt is. Lees het hele artikel

Gepubliceerd: juni 2020

Gebruik van Basisregistratie Ondergrond levert kansen op

Gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten als Rijkswaterstaat hebben allemaal te maken met de Basisregistratie Ondergrond (BRO).  Zij leveren gegevens aan, maar gebruiken die ook – en dat levert kansen op. Bijvoorbeeld bij grote RWS (Rijkswaterstaat)-projecten, zoals de verdubbeling van de N33 bij Groningen. 'We hebben daar vroeg in het planproces de gegevens uit de BRO gebruikt. Als je zo’n registratie goed inricht, levert het zeer waardevolle informatie op.' Lees het hele artikel

Gepubliceerd: mei 2020

Veehouderijen en de nieuwe BBT-conclusies: meer dan 'n lijstje aftikken

De tijd begint al aardig te dringen. Vóór 1 februari 2021 moeten gemeenten alle vergunningen van IPPC-veehouderijen actualiseren. Een hele klus, zeker voor een gemeente als Venray, waar zich meer dan 140 intensieve veehouderijen bevinden. 'We onderhouden contacten met de veehouders, adviseurs en leveranciers, gaan bij veehouderijen langs en bezoeken beurzen.' Lees het hele artikel

Gepubliceerd: april 2020

Pilotprojecten tonen aan: kunststof hergebruiken werkt

In Nederland komt jaarlijks zo'n 477.000 ton kunststof verpakkingsmateriaal op de markt. Daarvan komt 200.000 ton bij het restafval terecht en uiteindelijk in een afvalverbrandingsinstallatie. Zou je niet een veel groter deel kunnen hergebruiken? Ja, blijkt uit de 15 pilots van het project Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG). Lees het hele artikel

Gepubliceerd: maart 2020

Nieuwe Handreiking lozingen: op het snijvlak tussen theorie en praktijk

Afvalwaterzuiveringsinstallatie

Sinds 17 december 2019 staat de volledige Handreiking lozingen online. Het helpt vergunningverleners om goed onderbouwde besluiten te nemen. Maar ook aanvragers van vergunningen kunnen er hun voordeel mee doen. Jochem van Westerop (InfoMil) en Henk Wes (waterschap Vechtstromen) vertellen over de inhoud, de totstandkoming en het belang ervan. Lees het hele artikel

Gepubliceerd: maart 2020

Afvalvrije scholen: de talen spreken van leerlingen, leraren­­ ­­­en­ bestuurders

Iets in de afvalbak dumpen is in veel gevallen eigenlijk: waardevolle grondstoffen weggooien. Op dat idee is het kennisplatform Van Afval Naar Grondstof (VANG) van Rijkswaterstaat gebaseerd. VANG Buitenshuis ondersteunt bedrijven en instellingen om de hoeveelheid restafval te halveren. Nieuws in Perspectief sprak met 3 betrokkenen over het programma Afval op school. Lees het hele artikel

Gepubliceerd: februari 2020

Schone Lucht Akkoord: aanpak gezondheidsschade door luchtverontreiniging

Op 13 januari 2020 is het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Rijk, provincies en gemeenten stellen daarin de gezondheid centraal. Deelnemers aan het akkoord vertellen waarom zij meedoen en hoe de luchtkwaliteit verder kan verbeteren. Lees het hele artikel

Gepubliceerd: februari 2020