Deel I: Voorbereiden controlebezoek

Deel I gaat in op de voorbereiding van het controlebezoek. De voorbereiding bestaat uit het vooraf verzamelen van gegevens en de drijver op de hoogte te brengen van het bezoek. Voor het toelichten van uw bezoek kunt u communicatiemateriaal van uw organisatie gebruiken.

Vooraf geeft de drijver op de erkende maatregelenlijst aan welke maatregelen al aanwezig zijn en welke ze nog wil nemen.

Als het goed is heeft de drijver dat ook gedaan toen ze voldeed aan de informatieplicht energiebesparing. Daarbij werd namelijk op mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing gerapporteerd.

Checklist

U kunt de drijver vragen een checklist in te vullen die u van te voren toestuurt. U kunt hiervoor een eigen checklist gebruiken of bijvoorbeeld een uitnodiging met checklist versturen vanuit het Filter Erkende Maatregelen (FEM). Natuurlijk kan ook het rapport dat werd aangemaakt om te voldoen aan de Informatieplicht energiebesparing worden gebruikt.

De drijver zorgt er voor dat:

 • u de juiste personen te spreken krijgt (bijvoorbeeld het hoofd van de technische dienst, de energiecoördinator of de verantwoordelijke voor het energieverbruik)
 • u toegang heeft tot technische ruimtes
 • documenten klaarliggen, zoals onderhoudsrapporten van installaties en de energie- en gasrekening(en)

Verder kunt u vast vragen stellen als:

 • is er een roltrap of lift
 • wat zijn de schakeltijden
 • wat zijn de gebruikstijden
 • zijn er verhuisplannen
 • zijn er verbouwplannen

De samenvatting van dit informatieblad bevat een overzicht van stappen die u doorloopt.

Basiskennis

Voor een goede uitvoering van de controle, heeft u basiskennis nodig die u op een aantal manieren kunt verkrijgen:

Benodigde gegevens

Minimaal nodig voor een controlebezoek  op energiebesparing volgens artikel 2.15, zijn basisgegevens. Hiermee stelt u het volgende vast:

 • het energieverbruik
 • het type inrichting (type A, B of C)
 • meedoen aan het ETS of het CO2-vereveningssysteem
 • de van toepassing zijnde erkende maatregelenlijst
 • de van toepassing zijnde maatregelen

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft u de bevoegdheid om alle gegevens op te vragen die nodig zijn voor de juiste vervulling van uw taak (toetsen aan de wet- en regelgeving). Dit is te vinden in onder andere artikel 5.13, 5.16 en 5.17. Zie hiervoor ook informatie over uw bevoegdheden.

Als er een milieu- of energiecoördinator werkt bij de inrichting, dan zal deze meestal uw contactpersoon zijn. Deze kan u de basisgegevens leveren. Veel informatie is te vinden in het bedrijfsdossier en in de Kennisbank Energiebesparing en Winst.

Bedrijfsdossier

Uw organisatie bouwde het bedrijfsdossier is in de loop van de jaren op. Het raadplegen van het dossier geeft snel inzicht in situatie van de inrichting. Het bedrijfsdossier bevat:

 • rapporten van energiebesparingsonderzoek(en)
 • rapporten van energiescans
 • verslagen en checklists van eerdere controles
 • technische informatie over het gebouw en de installaties
 • eventueel eerder opgelegde dwangsommen
 • eerder gemaakte afspraken met de drijver, u controleert dan op naleving

Kennisbank Energiebesparing en winst

Een uitleg over de erkende maatregelen voor energiebesparing is te vinden in de Kennisbank Energiebesparing en Winst. De database bevat ook informatie over de maatregelen en daarbij behorend doelmatig beheer en onderhoud.

Meer informatie over vervoer vindt u op de pagina Vervoersmanagement. U vindt er  onder meer de Handreiking Vervoermanagement, de Tool Goederenvervoer en een rekenmodule Goederenvervoer.

Filter Erkende Maatregelen voor energiebesparing

Met het Filter Erkende Maatregelen voor energiebesparing  (FEM) bepaalt u in 6 stappen de erkende maatregelen het bedrijf. Het FEM toont alleen die maatregelen die voor het bedrijf gelden. Het FEM houdt rekening met de uitgangssituatie, de randvoorwaarden en de bijzondere situaties. Zo krijgt u snel inzicht in hoeverre het bedrijf voldoet aan de energieverplichting uit het Activiteitenbesluit. Het bedrijf kan het FEM vooraf invullen of tijdens het bedrijfsbezoek.

Achtergrondinformatie

De achtergrondinformatie is niet persé nodig voor de controle maar is wel nuttig. Door deze gegevens krijgt u een indruk van de besparingsambitie van de drijver. Daarnaast breidt u de database uit met informatie die u kunt gebruiken bij volgende controles van dit bedrijf. Ook kunt u de informatie gebruiken bij controles van vergelijkbare bedrijven. Denk aan informatie als:

 • Deelname aan convenanten als:
 • Keurmerken en/of certificeringen als BREEAM-certificering
 • De productie-omvang
 • Inhoud (m3) of het vloeroppervlak (m2) van een gebouw, voor hieraan gerelateerde kentallen (voor nieuwbouw of oprichting zijn deze gegevens mogelijk wel nodig)
 • Het aantal medewerkers, voor hieraan gerelateerde kentallen
 • Wijze van energiemonitoring, om te bepalen of het bedrijf een energiebeheer- of energiemanagementsysteem toepast
 • Informatie over gebruikstijden en geïnstalleerd vermogen van energieverbruikers, zoals (elektro)motoren, verwarmingsapparaten zoals cv's, boilers, warmtepompen, compressoren, koelmachines, etc.
 • De bedrijfstijden-set points (van bijvoorbeeld verlichting, verwarming, koeling of ventilatie)
 • De gegevens  en ambitie die het bedrijf communiceert over energie (bijvoorbeeld op de website of in het jaarverslag)
 • Regionale projectplannen voor energiebesparing of ander stimulerende regelingen waaraan de drijver meedoet of kan meedoen

Ook kunt u alvast wat bronnen raadplegen als:

Verder leest u in dit informatieblad uitleg over het 'Vaststellen of inrichting onder werkingssfeer artikel 2.15 valt' en het 'Vaststellen van toepassing zijnde erkende maatregelen'.

Inzicht in energiewetgeving

Naast de plicht tot energiebesparing volgens het Activiteitenbesluit, is er mogelijk nog energieregelgeving waaraan het bedrijf moet voldoen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft hiervoor de Wetchecker Energiebesparing voor bedrijven. Hierdoor kan het bedrijf snel zien welke regelgeving geldt. Het Platform Duurzame Huisvesting biedt ook een overzicht aan met het Kompas Energiewetgeving Gebouwen.

Stimulerende maatregelen

Ga na of de gemeente algemeen beleid heeft om energiebesparing bij ondernemingen in de regio aan te moedigen. Doe dat bij voorkeur voordat u het bedrijf bezoekt. Zo kunt u de stimulerende trajecten onder de aandacht van de drijver brengen en houden. Door intern af te stemmen met andere afdelingen wordt de combinatie van stimuleren en handhaven zo goed mogelijk benut.

Ook op verkeer en vervoer is energie te besparen. Samenwerken met het beleidsveld 'Verkeer en Vervoer' van de gemeente kan winst opleveren. De Handreiking Vervoermanagement vindt u op de pagina van vervoermanagement (in de tekst, derde alinea).